Pre advies WIA

Voorkom langdurig verzuim en WGA

Ga voor een kwalitatief Pre Advies

Bij een pre advies toetst een arbeidsdeskundige of het re-integratieplan reëel en passend is. Zo nodig worden er praktische aanbevelingen over de WGA gegeven. Bovendien krijgen werkgever en werknemer informatie over mogelijke financiële consequenties na twee jaar ziekte. Door inzicht kan er soms al in een vroeg stadium worden besloten om een spoor 2 traject op te starten. Daardoor neemt het risico op overbodige schadelast af. Ook wordt een werknemer op tijd geholpen met het vinden van ander werk.

 • Vroegtijdig advies spoor 1 en 2
 • Tot 100% vergoed vanuit participatiefonds voor scholengemeenschappen
 • Antwoord op vragen over duurzame inzetbaarheid
 • Uitgevoerd door gecertificeerde en geregistreerde arbeidsdeskundigen

Vergoeding tot wel 100% vanuit het participatiefonds

Matchvermogen is specialist op het gebied van eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA. Daardoor kunnen we risico’s inschatten en kunnen geven we advies over zowel de re-integratiemogelijkheden, schadelast als de praktische stappen die kunnen worden gezet in de re-integratie. Door onze juridische, medische en arbeidsdeskundige expertise te combineren, kunnen we klanten voorzien van een totaaladvies. Daardoor worden we vanuit het participatiefonds als erkende partij voor het opstellen van een pre advies. Daarom ontvang je als een onderzoek wordt ingeschakeld bij Matchvermogen de kosten van het pre advies tot wel 100% terug.

Doelgroep primair onderwijs

Het pre advies is bedoeld voor werknemers uit het primair onderwijs die langer dan 10 en korter dan 13 maanden arbeidsongeschikt zijn. Op het moment dat het niet duidelijk is wat de prognose is van de beperkingen, kan een pre advies worden ingezet. Het doel is om in een vroegtijdig stadium (mogelijke) WGA-instroom op te sporen en te voorkomen.

De WIA keuring vindt plaats na 87 weken arbeidsongeschiktheid. Als er sprake is van een WGA dan is dit een aanzienlijke schadepost voor de werkgever. Daardoor is WGA-instroom beperken uiterst belangrijk.

Pre advies vergoeding

De kosten van het pre-advies, waarbij inbegrepen de kosten van het driegesprek tussen arbeidsdeskundige, werkgever en werknemer, worden geraamd op maximaal €1.000,- exclusief BTW. In eerste instantie komen deze kosten voor rekening van de werkgever. Hij kan daarvoor vervolgens bij het participatiefonds een subsidie aanvragen tot een maximum van € 1.000,- exclusief btw. Matchvermogen helpt werkgevers vrijblijvend met het aanvragen van deze vergoeding.

Pre advies werkwijze

Iedere situatie is anders en daarom starten we altijd met een gesprek met de locatieleider, schooldirecteur en/of direct leidinggevende om een beeld te krijgen van de voorgeschiedenis en de functiemogelijkheden van uw medewerker in uw schoolorganisatie. Aansluitend heeft de arbeidsdeskundige een gesprek met de werknemer om de knelpunten vast te stellen en oplossingen in beeld te brengen. De werkomgeving van de werknemer wordt beoordeeld en professioneel overleg met de bedrijfsarts vindt plaats.

Wij beantwoorden de volgende vragen

 • Is er een reëel risico dat de werknemer bij 104 weken ziekte ongeschikt is voor zijn functie in de zin van de WIA?
 • Is er een substantieel verlies aan verdiencapaciteit
  te verwachten met daaraan gekoppeld een WGA-uitkering?
 • Leidt het lopende re-integratietraject tot een duurzame herplaatsing van tenminste 50% van de restverdiencapaciteit bij de werkgever?
 • Zo nee, welke reële alternatieven voor een herplaatsing van tenminste 50% van de restverdiencapaciteit zijn er bij de werkgever?
 • Indien er geen of beperkte mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever, welke alternatieven (re-integratie naar een andere werkgever) kunnen dan nu reeds worden ingezet?
 • Wat zijn de financiële consequenties voor werkgever en werknemer indien de verzuimduur oploopt tot meer dan twee jaar?
 • Indien sprake is van ongeschiktheid op grond van
  ziekten e/o gebreken die niet binnen de uitvoering van
  de WIA worden erkend, wat zijn dan voor werkgever
  en werknemer de mogelijke consequenties hiervan
  na 104 weken?

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid