Algemene voorwaarden 2021-2022

Algemene voorwaarden Matchvermogen

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://matchvermogen.nl/ , zoals deze beschikbaar is gesteld door Matchvermogen. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden en onder welke voorwaarden wij dienstverlening aanbieden.

Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Matchvermogen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Matchvermogen.

Indien van toepassing


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Matchvermogen te mogen claimen of te veronderstellen. Matchvermogen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Matchvermogen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen


Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Matchvermogen vinden op deze pagina.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Waarom cookies?

Wij gebruiken cookies om [het gebruik van onze webwinkel te faciliteren/ het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden]. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Voorwaarden dienstverlening

Arbeidsdeskundig onderzoek en rapport

 • De conclusie van een arbeidsdeskundig rapport is gebaseerd op een momentopname van de belastbaarheid van een (ex-) werknemer. De adviezen dienen (deels) te worden aangepast indien de belastbaarheid wijzigt. 
 • Aan bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze bijlagen dienen als bewustwording van mogelijke consequenties voor (ex-)werkgever en (ex-)werknemer. Meer informatie over financiële verwachtingen kunnen worden ingewonnen bij UWV of een financieel adviseur. 
 • Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt gebaseerd op basis van de aangeleverde informatie door (ex-)werknemer en (ex-)werkgever. Incorrecte informatie kan een inadequaat advies opleveren. Het is dus van belang dat gegevens worden gecontroleerd door werkgever en werknemer. Correcties kunnen tot 5 dagen na het afleveren van onderzoeken worden doorgevoerd.
 • Aan een arbeidsdeskundig onderzoek door Matchvermogen kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van loonsancties. De (ex-)werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratieverplichtingen en activiteiten zoals de Wet Verbetering Poortwachter, de Ziektewet en de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten die stellen. Ook draagt (ex-) werkgever schade indien loonsanctie wordt opgelegd.
 • Indien (ex-)werkgever of (ex-)werknemer het niet eens is met de conclusie van een onderzoek kan worden overwogen om een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. 
 • Lay-outelementen van onderzoeken en rapportages vallen onder het copyright van Matchvermogen. Het delen en bewaren van deze elementen zonder toestemming van Matchvermogen kan rechtsgevolgen hebben. 
 • Het verspreiden, kopiëren of delen van informatie buiten gemachtigde kan  rechtsgevolgen hebben in het kader van de GDPR en andere privacy gerelateerde wetgeving.

Bij klachten over de arbeidsdeskundige van Matchvermogen kunt u in eerste instantie een mail sturen naar info@matchvermogen.nl. Indien de oplossing van uw klacht niet naar wens wordt afgehandeld kunt u terecht bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Een klacht kunt u indienen via: https://www.register-arbeidsdeskundigen.nl.

Tweede en derde spoor

 • De visie van tweede en derde spoor traject is gebasseerd op een momentopname van de belastbaarheid van een (ex-) werknemer. Bij wijziging van belastbaarheid dient begeleider geïnformeerd te worden.
 • Een tweede spoor rapport wordt gebaseerd op basis van de aangeleverde informatie door (ex-)werknemer en (ex-)werkgever. Incorrecte informatie kan een inadequaat rapport opleveren. Correcties kunnen tot 5 dagen na het afleveren van rapporten worden doorgevoerd.
 • Aan rapportages kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van loonsancties. De (ex-)werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratieverplichtingen en activiteiten zoals de Wet Verbetering Poortwachter, de Ziektewet en de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten die stellen.
 • Indien (ex-)werkgever of (ex-)werknemer het niet eens is met de componenten van een rapport kan worden overwogen om een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. 
 • Lay-outelementen van rapporten vallen onder het copyright van Matchvermogen. Het delen en bewaren van deze elementen zonder toestemming van Matchvermogen kan rechtsgevolgen hebben. 
 • Het verspreiden, kopiëren of delen van informatie buiten gemachtigde kan  rechtsgevolgen hebben in het kader van de GDPR en andere privacy gerelateerde wetgeving.

Bij klachten over de tweede spoor begeleider van Matchvermogen kunt u in eerste instantie een mail sturen naar info@matchvermogen.nl. Verdere afhandeling wordt geregeld via onze klachtenafdeling.

Bezwaar en beroep

 • Inhoud van bezwaarschriften, schrijfstijl en layoutelementen vallen onder intelectueel eigendom van Matchvermogen. Delen- en of verspreiden van inhoud kan rechtsgevolgen hebben.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat aanleveren van informatie compliant met GDPR regel- en wetgeving. Daarbij horende adequate maatregelen te treffen die voor document en gegevensoverdracht. Matchvermogen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade gerelateerd aan data-lekken die worden veroorzaakt door opslag- en of verzendsystemen gebruikt door opdrachtgever.
 • Bij te laat of niet adequaat aanleveren van documenten of gegevens kan dit invloed hebben op een (proforma)bezwaar- en of beroepschrift. Termijnen kunnen worden gemist of dienst kan niet adequaat worden geleverd. Matchvermogen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade resulterend uit het missen van termijnen, adequaatheid van gegevens en of inhoud van een bezwaarschrift indien informatie te laat, niet adequaat of correct wordt aangeleverd.

Meer informatie over onze algemene voorwaarden kunt u opvragen via info@matchvermogen.nl