3e en 2e spoor traject Ziektewet en WGA

Het inzetten van een 3e en 2e spoor traject is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers. Aan de ene kant als het gaat om het voldoen aan de wettelijke re-integratieverplichtingen. Aan de andere kant om (ex-)werknemers te helpen aan een nieuwe baan. Veel werkgevers kennen de inzet van een spoor 2 vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. De bekendheid van de trajecten tijdens de Ziektewet begeleiding en WGA-begeleiding is vaak minder groot. In dit artikel gaan we in op waarom dat het geval is. Ook kijken we naar de verschillen tussen de trajecten en waar je op moet letten als werkgever.

De Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet en WGA. Hoe zit het ook alweer?

De Wet Verbetering Poortwachter is de wet die aangeeft hoe zij hun werknemers dienen te begeleiden tijdens de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid. Onderdeel daarvan is de inzet van een zogenaamd spoor 2 traject. De Ziektewet begeleiding dient te worden gevoerd als mensen ziek uit dienst gaan. Mensen hebben dan geen dienstverband meer. Begeleiding tijdens de WGA vindt plaats als als mensen na 104 weken arbeidsongeschiktheid een WGA-uitkering krijgen toegekend.

Bekendheid 2e spoor Ziektewet of 3e spoor WGA

Mensen die in de Ziektewet belanden of in de WGA zijn vaak buiten het beeld van de inmiddels ex-werkgever. Zij worden of door UWV begeleid (bij publiek verzekerde werkgevers) of in veel gevallen door een aangewezen re-integratiebureau.

In enkele gevallen begeleiden werkgevers deze populatie zelf. Dat is het geval als werkgevers de Ziektewet en de WGA in eigen beheer houden. In die gevallen kan een werkgever volledig het risico van de uitkeringen financieel dragen. Er is dan immers vaak sprake van een grote organisatie en daardoor veel budget om begeleiding te organiseren.

Voldoen aan verplichtingen met 2e spoor

Tijdens de Wet Verbetering Poortwachter zijn er een aantal verplichtingen waar een werkgever aan moet voldoen. Zo dient een werkgever een plan van aanpak op te stellen, dit regelmatig te evalueren met een werknemer en interventies in te zetten wanneer de bedrijfsarts dit aangeeft.

Rondom het eerste ziektejaar wordt er vrijwel altijd een arbeidsdeskundige ingezet die de arbeidsmogelijkheden onderzoekt in spoor 1a, spoor 1b en spoor 2. Spoor 1a, oftewel de oorspronkelijke werkzaamheden van de werknemer, kunnen in sommige gevallen niet meer worden uitgevoerd.

Er moeten vervolgens aangepaste werkzaamheden worden aangeboden aan werknemer. Ook wel spoor 1b genoemd. Als dat niet lukt, moet er worden gekeken naar de arbeidsmogelijkheden in spoor 2. Dit is ander werk op de arbeidsmarkt. Vaak wordt daar een professioneel re-integratiebureau voor ingeschakeld, zoals Matchvermogen.

Verschil Poortwachter spoor 2, Ziektewet en WGA

Het inzetten van een re-integratietraject tijdens de Ziektewet begeleiding en WGA-begeleiding is anders dan tijdens de Wet Verbetering Poortwachter (of Poortwachter begeleiding).

Een werknemer is uit dienst en daardoor is het zicht op wat er gebeurd in een traject minder transparant. Ook spelen er andere belangen waar rekening mee gehouden dient te worden.

Hoe gaat bijvoorbeeld het re-integratiebureau om als er een TVB2 of een herbeoordeling WGA wordt aangevraagd? Wat doet het bureau als het arbeidsongeschiktheidspercentage door UWV wordt bijgesteld?

Naast deze vragen is het van belang om goed in te schatten wat het nut is van een traject als eigenrisicodrager WGA. Heeft het wel zin om 12 maanden traject af te nemen als iemand al 12 maanden begeleiding tijdens de eerste 104 weken heeft gehad? Misschien is een 3 of 6 maandentraject voldoende om iemand aan een baan te helpen.

Van belang is dat het re-integratiebureau waarmee wordt samengewerkt de vragen in deze paragraaf goed kan beantwoorden. Dit om schadelast te reduceren voor de ex-werkgever en optimale begeleiding aan te bieden aan een kandidaat.

Belangrijke zaken tijdens en 2e spoor traject Ziektewet

Als een werknemer niet meer aan de slag kan in eigen werkzaamheden wordt er een 2e spoor traject gestart. Tijdens het 2e spoor traject wordt er gewerkt aan de sollicitatievaardigheden van de werknemer.

In de Ziektewet is er geen sprake meer van een werkgever. Een werknemer is namelijk ziek uit dienst gegaan. Toch moet de ex-werkgever als er sprake is van eigenrisicodragerschap de ex-werknemer begeleiden. Omdat iemand uit dienst is ontstaan er ander soort verhoudingen.

Meewerking en houding

In ruim 90% van de gevallen werken mensen goed mee aan re-integratietrajecten. Er is geen belang om langdurig in de Ziektewet te blijven. Deze groep wil alles doen aan de re-integratie en snel aan het werk. Voor 10% blijkt de Ziektewet een goede wet om een financieel vangnet te creëren.

Sommige mensen zijn minder beperkt dan wordt beoordeeld en doen er alles aan om de schijn hoog te houden. Ook zijn mensen soms wrang tegenover de ex-werkgever. Ze zijn namelijk ontslagen, wat teleurstelling, onbegrip en boosheid kan veroorzaken. Als re-integratiepartij moet je hier bewust van zijn. Coaching door specialisten die dit begrijpen is noodzakelijk.

In enkele gevallen proberen kandidaten moedwillig het traject proberen te verstoren. Als dit plaatsvindt moet je de eigenrisicodrager adequaat informeren, zodat zij een opschorting kunnen toepassen. Op deze manier blijft de kwaliteit gewaarborgd.

EZWB en TVB2

Het doel van het spoor 2 traject is uiteraard om iemand aan het werk te helpen. Daarnaast kan het als doel hebben om te toetsen wat iemand precies kan zijn of haar belastbaarheid.

In sommige gevallen kom je erachter dat iemand minder beperkt is op de arbeidsmarkt dan eerder werd gedacht. Rapportages over de voortgang aan de casemanager zijn dan ook belangrijk. Die kan dan beslissen om een objectivering via de bedrijfsarts te bewerkstelligen.

Een gevolg kan zijn dat de bedrijfsarts vastgesteld dat er sprake is van meer belastbaarheid. Samen met de conclusie van de bedrijfsarts en de tweede spoor rapportage kan de EZWB door UWV of de TVB2 beter worden gevoed met informatie. Een gevolg kan daardoor eerder uitstroom Ziektewet zijn.

Met andere woorden, het is belangrijk dat de tweede spoor begeleider het proces van de Ziektewet snapt. Voor de communicatie richting werknemer over wat er gaat gebeuren, maar ook om schadelast te reduceren voor de opdrachtgever. Uiteraard is het ook ethisch van belang. Er moet altijd recht worden gedaan aan de situatie.

Belangrijke zaken tijdens een 3e spoor WGA

De WGA-begeleiding start zoals gezegd na 104 weken arbeidsongeschiktheid, als iemand een WGA-uitkering toegekend heeft gekregen. Net als bij de Ziektewet is iemand die een WGA-uitkering ontvangt vaak ziek uit dienst. Iemand is ex-medewerker.

De situatie na 104 weken

Als mensen de WGA instromen dan is er in veel gevallen sprake van forse klachten. Daarbij heeft iemand er al 2 jaar arbeidsongeschiktheid op zitten. Mensen zijn vaak echt klaar met alle contactpersonen, arbodiensten en andere deskundigen die worden ingeschakeld.

Toch dienen mensen nog steeds mee te werken aan begeleiding. In de WGA zijn er geen vaste momenten op basis waarvan een ex-werkgever zaken dient in te schakelen. Er speelt een ander belang: ‘schadelastreductie’. Een WGA uitkering kost een werkgever gemiddeld zo’n 64.000 euro. Het is dus van belang zo snel mogelijk iemand te helpen weer aan het werk te helpen waar mogelijk.

De insteek van WGA derde spoor

Anders dan het tweede spoor is het derde spoor meer gericht op concreet naar banen zoeken. Tijdens de eerste 104 weken is tijdens het tweede spoor al gekeken naar interesses, affiniteiten en zoekprofielen. Dit hoeft niet nogmaals te gebeuren. Het hoofddoel is de kandidaat weer op de arbeidsmarkt te krijgen. Dit om de restverdiencapaciteit te benutten. Tijdens een traject wordt dan ook vaak gefocust op korte acties die daaraan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld het lopen van stages, realiseren van proefplaatsingen en jobhunting.

Jobcoaching aanbieden voor duurzaam resultaat

Over het algemeen hebben kandidaten in de WGA ook meer nazorg nodig. Zij zijn niet voor niets uitgevallen en langdurig arbeidgeschikt. Om die reden wordt er vaak ook na een plaatsing in jobcoaching voorzien.

Rekening houden met herbeoordelingen

Net als tijdens de Ziektewet begeleiding moet er rekening gehouden worden met herbeoordelingen. Dit zijn keuringen die kunnen worden aangevraagd door de eigenrisicodrager, zowel als door de werkenmer bij UWV. Het gevolg kan zijn dat er een andere uitkering wordt toegekend of dat deze wordt opgeheven. Beide situaties zijn belangrijk in het derde spoor. Bij een vermeerderde arbeidsongeschiktheid dient een derde spoor begeleider daar uiteraard rekening mee te houden. De mogelijkheden voor werk veranderen. Het zoekprofiel dient aangepast te worden. Bij een verminderde arbeidsongeschiktheid eveneens.

Echter, bij een verminderde arbeidsongeschiktheid gebeurd er meestal ook wat met de kandidaat. In veel gevallen kan dit beangstigen. Mensen zijn bang om hun inkomen te verliezen. Daarom dient een derde spoor coach de materie omtrent herbeoordelingen haarfijn te begrijpen. Ook de communicatie naar cliënten en de samenwerking met de casemanager is daarbij belangrijk.

Rapportages zijn cruciaal

Voor de aanvraag van een herbeoordeling wil een betrokken eigenrisicodrager of casemanager vaak het derde spoor rapport ontvangen. Alle informatie vanuit het traject helpen voor een juiste beoordeling door UWV. Optimale vertaling van projectgebeurtenissen in rapportages is dan ook uitermate belangrijk.

Op zoek naar een 3e of 2e spoor traject? Wij helpen je graag

Door ons specialisme op gebied van WGA en Ziektewet kunnen wij eigenrisicodragers helpen met het maken van de juiste keuze voor hun (ex-)werknemers op gebied van arbeidsdeskundig onderzoek, 2e en 3e spoor.

Wij begeleiden mensen met een 12-jaars visie. Dat betekent dat we rekening houden met wat er in de toekomst kan gebeuren. We houden schadelastreductie in ons achterhoofd en treden op als hoogwaardige sparringpartner voor casemanagers. Mensen weerbaar maken, arbeidsmobiel en weer blij met nieuw werk is wat bij ons voorop staat. Dit doen we met een ervaren team van tweede spoor coaches en arbeidsdeskundigen. Meer over onze aanpak? Klik dan hier.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.