5 voordelen van arbeidsdeskundig onderzoek

Matchvermogen is een arbeidsdeskundig onderzoek- en adviesbureau. Dagelijks spreken we mensen in schrijnende situaties welke zijn ontstaat door arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Mensen die zich in een ongelukkige positie bevinden zitten niet altijd te wachten op een arbeidsdeskundig onderzoek. Veel werknemers hebben vooroordelen over het onderzoek en denken dat een arbeidsdeskundige iemand uit zijn werk probeert te pushen. Werkgevers vinden het soms geldverspilling. Toch krijgen wij achteraf een onderzoek vaak aardige woorden terug van betrokkenen. Om mensen meer inzicht te geven over wat je aan een onderzoek hebt, hebben wij de 5 voordelen van een arbeidsdeskundig onderzoek opgesomd.

Voordeel 1: Miscommunicatie recht trekken

Een arbeidsdeskundige is vaak een externe speciliast die wordt ingeschakeld om de arbeidsmogelijkheden op een bepaald moment van de arbeidsongeschiktheid te onderzoeken. Alleen al het feit dat het externe specialist is, zorgt er in veel gevallen voor dat de communicatie verbetert. Een werknemer is niet altijd over alles open en transparant naar een werkgever. Hetzelfde geld andersom. Daardoor wordt communicatie belemmerd. De arbeidsdeskundige hoort beide partijen aan en kan door informatie van beide partijen een oplossing verzinnen voor een re-integratievraagstuk.

Voorbeeldcasus

Een voorbeeld van communicatie die wordt vlot getrokken door de arbeidsdeskundige. Werkgever was in de veronderstelling dat werknemer nog zeer gering belastbaar was. Dit was immers door de bedrijfsarts vastgesteld een maand geleden. In het gesprek met werknemer door onze arbeidsdeskundige bleek dat zij al ruimschoots was hersteld de afgelopen periode.

Werknemer vond dat werkgever te weinig betrokken was. Zij wilde graag re-integreren. Werkgever wilde werknemer juist de ruimte geven aan werknemer door niet te vaak contact op te nemen. Een typisch geval van miscommunicatie. Toen deze constatering door onze arbeidsdeskundige werd gedaan namen wij contact op met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelde het belastbaarheidsprofiel bij. Het gevolg was dat werknemer weer volledig arbeidsongeschikt was voor haar eigen functie. Met andere woorden een snelle, maar met name ook pragmatische oplossing.

Voordeel 2: Loonwaardebepaling

Loonwaarde is de waarde uitgedrukt in loon die aan arbeid wordt toegekend. Als iemand 22 uur werkt, maar in de praktijk maar 10 uur productief is, dan ken je hier niet hetzelfde loon aan toe als iemand die 22 productief is.

Als er sprake is van een geschil tussen werkgever en werknemer over de vast te stellen loonwaarde ontstaat er vaak een discussie. Wie heeft er gelijk? De arbeidsdeskundige kan in dit soort gevallen opheldering geven.

Voor de werkgever is een groot voordeel van de juiste loonwaarde vaststellen dat er niet te veel wordt betaald voor de te verrichten arbeid. Zeker voor kleine organisaties kan dit zeer belemmerend zijn voor de bedrijfsvoering. Voor een werknemer kan het ook positief uitpakken. Er zijn werkgevers die niet graag loonwaarde koppelen als iemand nog ziek is. Door een loonwaarde-bepaling wordt het werkelijke loon dat moet worden toegekend geobjectiveerd. Daardoor wordt discussie vermeden en recht gedaan aan de situatie.

Voordeel 3: Sneller opbouwen

Als iemand arbeidsongeschikt is ervaart hij of zij beperkingen. Deze beperkingen worden door de bedrijfsarts vertaald in functionele mogelijkheden. De arbeidsdeskundige weet welke definities schuilen achter wat de bedrijfsarts noteert. In de praktijk zie je vaak dat werkgevers te voorzichtig zijn met opbouwen van werkzaamheden, terwijl de adviezen van de bedrijfsarts dit wel toelaten. Gezien de arbeidsdeskundige door zijn specialisme snel kan inschatten wat de belasting is in het werk is kunnen er beslissingen worden gemaakt wat iemand aan kan. Resultaat? Sneller opbouwen in eigen, aangepast of ander werk. Iets wat positief kan zijn voor werkgever, zowel als werknemer.

Voordeel 4: De juiste keuzes maken

De Wet Verbetering Poortwachter is complex. Zeker voor MKB’ers die niet een groot verzuimteam achter zich hebben staan kan wat je moet doen volgens UWV overweldigend zijn. De arbeidsdeskundige kan werknemer voorzien van informatie over hoe alles werkt binnen de Wet Verbtering Poortwachter, de WIA en UWV-beoordelingskaders. Door deze informatie kan een werkgever, zowel als werknemer met een betere visie vormen.

Meer dan eens maken we mee dat enkel de bewustwording van hoe regel- en wetgeving in elkaar zit er voor kan zorgen dat werknemers zich hersteld melden. De arbeidsdeskundige geeft je uiteraard ook weer informatie over hoe je daar dan weer mee om moet gaan. Al met al een deskundige sparringspartner.

Goede keuzes worden gemaakt op basis van de juiste informatie. Bovendien zorgt een goede uitleg ook vaak voor rust bij werkgever en werknemer. Iets wat een re-integratietraject alleen maar ten goede kan komen.

Voordeel 5: besparen op spoor 2 re-integratie

Een spoor 2 traject wordt te pas en te onpas geadviseerd door arbodiensten. Helaas gebeurt dit niet op maat. Daardoor betalen werkgevers vaak te veel. Een traject kan online worden uitgevoerd, hybride of volledig offline. In sommige gevallen is er een specialistisch bureau noodzakelijk (bijvoorbeeld als er sprake is van WAJONG), maar in veel gevallen is een regulier bureau voldoende. Dit heeft allemaal invloed op de prijs. Wat het meeste voorkomt, is dat er een volledig traject wordt ingeschakeld. Dit terwijl dat niet altijd noodzakelijk is. Een 3 maanden traject kan afdoende zijn als er een positieve prognose is. Vaak is een inschatting maken van welk bureau er moet worden ingeschakeld een lastige keuze. Een arbeidsdeskundige kan met zijn expertise daar bij helpen.

Meer weten over arbeidsdeskundig onderzoek?

Naast dit artikel over de voordelen van arbeidsdeskundig onderzoek hebben we honderden artikelen staan over arbeidsdeskundig onderzoek, re-integratie en verzuim. Ons doel is onduidelijkheid over arbeidsdeskundig onderzoek voorkomen en mensen inzicht te geven in wat het inhoud. Mocht je werkgever zijn en twijfelen of een onderzoek noodzakelijk is dan helpen wij je graag verder. Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid