Bezwaar aantekenen WGA en Ziektewet?

Als UWV een beslissing neemt over een WGA-uitkering kun je bezwaar aantekenen. Bezwaar aantekenen tegen UWV is bijna altijd zinvol. Voor werkgever zowel als werknemer. Bezwaar tekenen doe je omdat je denkt dat een uitkering niet juist is vastgesteld. Er kunnen zaken zijn die niet correct zijn weergegeven of je bent bijvoorbeeld onheus bejegend. Maar waarom ga je in bezwaar? Wat levert het op?

Wat je doet als het uitkeringspercentage niet klopt

Bezwaar aantekenen. Het komt steeds vaker voor door oplopende wachttijden bij UWV en fouten die worden gemaakt. Als je een uitkeringsaanvraag indient bij het UWV, wordt er een beslissing genomen over het uitkeringspercentage dat je ontvangt.

Het uitkeringspercentage kan soms niet overeenkomen met wat je had verwacht of wat je denkt dat correct is. Als dit gebeurt, is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing.

Om bezwaar te maken, moet je binnen zes weken na de datum van de beslissing een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het UWV en ten minste je naam, adres en het besluit waartegen je bezwaar maakt bevatten.

Het is ook verstandig om in het bezwaarschrift uit te leggen waarom je het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Bijvoorbeeld over wat volgens jou het juiste uitkeringspercentage zou moeten zijn.

Loading

Indienen van bezwaar

Na het indienen van het bezwaarschrift zal het UWV een heroverweging uitvoeren. Dit houdt in dat het UWV opnieuw naar je aanvraag kijkt en een nieuwe beslissing neemt. Hierbij worden alle feiten en omstandigheden opnieuw beoordeeld. Het UWV kan besluiten om de beslissing te handhaven of te herzien. Als het UWV de beslissing herziet, kan dit betekenen dat je alsnog het juiste uitkeringspercentage ontvangt.

Als je het niet eens bent met de heroverweging, kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Hierbij is het verstandig om een advocaat in te schakelen, omdat de procedure bij de rechtbank complex kan zijn.

Kortom, als het uitkeringspercentage niet klopt bij de beslissing van het UWV, kun je bezwaar aantekenen. Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift tijdig indient en duidelijk aangeeft waarom je het niet eens bent met de beslissing. Na de heroverweging van het UWV kan het zijn dat je alsnog het juiste uitkeringspercentage ontvangt. Als je het niet eens bent met de heroverweging, kun je in beroep gaan bij de rechtbank.

Verschillende gronden van bezwaar

Er zijn verschillende gronden waarop je in bezwaar kunt gaan tegen een beslissing van het UWV. Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

  1. Onjuiste medische beoordeling: als je het niet eens bent met de medische beoordeling die het UWV heeft gemaakt. Je kunt hierbij aangeven dat de verzekeringsarts bijvoorbeeld geen rekening heeft gehouden met bepaalde klachten of aandoeningen.
  2. Onjuiste vaststelling van je uitkeringsrecht: als je van mening bent dat het UWV een verkeerde beslissing heeft genomen over je uitkeringsrecht. Bijvoorbeeld omdat er onjuiste informatie is gebruikt, kun je bezwaar maken tegen de beslissing.
  3. Onjuiste vaststelling van de hoogte van je uitkering: als je het niet eens bent met de hoogte van je uitkering. Bijvoorbeeld omdat er onjuiste gegevens zijn gebruikt. Of omdat er rekening is gehouden met onjuiste factoren, kun je bezwaar maken tegen de beslissing.
  4. Onheuse bejegening: als je onheus behandeld bent door een verzekeringsarts of medewerker van het UWV. Je kunt bezwaar aantekenen tegen de beslissing en aangeven hoe de onheuse bejegening heeft bijgedragen aan een verkeerde beslissing.
  5. Onjuiste weging door de arbeidsdeskundige: de arbeidsdeskundige van UWV heeft functies ten onrechte geduid. Dit kan tot gevolg hebben dat er meer of minder arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld.
  6. Onvoldoende of onduidelijke motivering: als je van mening bent dat de beslissing van het UWV onvoldoende of onduidelijk is gemotiveerd. Je kunt hierbij aangeven dat je niet begrijpt waarom het UWV tot deze beslissing is gekomen. Je maakt bezwaar op feiten en omstandigheden hieraan ten grondslag liggen.

De consequenties van een verkeerde toerekening

Voor (ex-)werkgevers is er nog een andere belangrijke grond voor bezwaar. Het kan voorkomen dat het UWV een fout maakt bij de toerekening. Bijvoorbeeld van een arbeidsongeschikte medewerker aan de eigenrisicodrager WGA of Ziektewet. Dit kan gebeuren als het UWV de verkeerde informatie heeft ontvangen over de arbeidsongeschiktheid van de medewerker. Een andere oorzaak is dat er onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de arbeidsongeschiktheid.

Als een werkgever het eigenrisicodragerschap voor de WGA of Ziektewet heeft, betekent dit dat de werkgever zelf verantwoordelijk is voor de uitkering en re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Als het UWV een medewerker ten onrechte toerekent aan de eigenrisicodrager, kan dit leiden tot onterechte kosten voor de werkgever. Ook kan een verstoring van het re-integratieproces van de medewerker optreden.

Als een werkgever het niet eens is met de toerekening van een arbeidsongeschikte medewerker, kan hij bezwaar maken bij het UWV. In het bezwaarschrift geeft de werkgever aan waarom hij het niet eens is met de toerekening en welke informatie het UWV volgens hem heeft gemist of verkeerd heeft geïnterpreteerd. Het UWV zal vervolgens het bezwaar opnieuw beoordelen en indien nodig de toerekening corrigeren.

Kortom, het UWV kan een fout maken bij de toerekening van een arbeidsongeschikte medewerker aan de eigenrisicodrager WGA of Ziektewet. Als een werkgever het niet eens is met de toerekening, kan hij bezwaar maken bij het UWV en hierbij aangeven waarom hij het niet eens is met de toerekening.

Invloed van een verkeerde toerekening

Een verkeerde toerekening van een arbeidsongeschikte werknemer aan de eigenrisicodrager WGA of Ziektewet, of een verkeerde beslissing van het UWV kan zowel voor werkgever als werknemer verstrekkende gevolgen hebben op de lange termijn.

Voor de werknemer kan dit betekenen dat hij of zij een te lage uitkering ontvangt, waardoor financiële problemen kunnen ontstaan. Ook kan de werknemer verkeerd behandeld worden omdat de medische beoordeling niet klopt, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen en een langdurigere periode van arbeidsongeschiktheid. Dit kan weer gevolgen hebben voor zijn of haar carrière en toekomstige werkzaamheden.

Voor de werkgever kan een verkeerde toerekening of beslissing van het UWV leiden tot hogere kosten, bijvoorbeeld als er onterecht premies zijn betaald. Ook kan het leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer, bijvoorbeeld als de werknemer vindt dat de werkgever niet genoeg heeft gedaan om zijn of haar belangen te behartigen.

Bovendien kan een verkeerde toerekening of beslissing leiden tot juridische procedures, wat veel tijd en geld kan kosten voor zowel werkgever als werknemer. Het is daarom van groot belang dat de toerekening en beslissingen van het UWV juist zijn en goed worden onderbouwd. Als werkgever en werknemer is het daarom verstandig om altijd kritisch te zijn op de beslissingen van het UWV en indien nodig in bezwaar te gaan.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid