Casemanagement Detachering – Alles Wat je Moet Weten

Iedere organisatie met personeel in dienst krijgt op een gegeven moment te maken met ziekteverzuim. Dit is simpelweg onvermijdelijk. Veel werkgevers kiezen ervoor om een casemanager verzuim in te schakelen. Deze kan adviseren over alle verzuim gerelateerde zaken. Zowel verzuim preventie als begeleiding maken deel uit van het casemanagement. Veel werkgevers schakelen een externe casemanager in die aansluit op de behoeften van de organisatie.

Een casemanager helpt werkgevers om het ziekteverzuim binnen hun organisatie terug te dringen. Hun actieve houding en grote vakkennis stelt hen hiertoe in staat. Naast het bewerkstelligen van een vlotte re-integratie, ziet de casemanager er ook op toe dat alle regels vanuit de Wet Verbetering Poortwachter worden nageleefd. Op deze manier hoeven werkgevers niet bang te zijn voor eventuele sancties.

Meer weten over de voordelen van casemanagement detachering? Dan raden wij aan het onderstaande artikel grondig door te nemen. In dit artikel vertellen we meer over de verschillende soorten casemanagers, en komen we erachter waarom het inhuren van een externe casemanager soms beter is dan een casemanager in loondienst. Deze cruciale informatie is absoluut onmisbaar voor iedere werkgever.

Loading

Wat is casemanagement?

Voordat we de taken van de verschillende casemanagers onder de loep nemen, willen we de definitie van casemanagement achterhalen. Want wat is casemanagement nu eigenlijk precies? Alhoewel het voor sommige wellicht een ingewikkelde term betreft, is het eigenlijk heel eenvoudig.

Casemanagement speelt een grote rol in het voorkomen van langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Zowel verzuimpreventie als actieve re-integratie maken een onderdeel uit van het casemanagement. Het helpt werkgevers zodoende om het verzuim binnen hun organisatie terug te dringen, en hiermee ook direct kosten te besparen. Ook helpt casemanagement zieke werknemers om hun plek op de arbeidsmarkt opnieuw in te nemen.

Het beroep van casemanager vraagt om een actieve houding en nauwkeurige kennis van zaken. Het doel van de casemanager is om de werknemer in kwestie zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, en zodoende ook direct de werkgever te helpen in het besparen op verzuimkosten. Aangezien ziekteverzuim vaak gevoelig ligt, is een verantwoorde aanpak noodzakelijk. Gelukkig weten onze casemanagers hier alles van. Zij zetten hun jarenlange ervaring maar al te graag in om iedere klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Casemanager Wet Verbetering Poortwachter

De hulp van een casemanager is voor werkgevers zeer waardevol. Iedere onderneming is immers gebaat bij minder ziekteverzuim. Iedere casemanager voert zijn taken uit aan de hand van de richtlijnen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt. Het hoofddoel is om de werknemer zo snel mogelijk duurzaam te laten re-integreren. Tegelijkertijd zorgt de casemanager ervoor dat er voldaan wordt aan alle regels vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Zo schrijft deze Wet bijvoorbeeld de stappen voor die op verschillende momenten genomen dienen te worden in het re-integratietraject. Denk hierbij aan een tijdige probleemanalyse door de bedrijfsarts, en het opstellen van een plan van aanpak door zowel werkgever als werknemer. Het gaat hierbij om teamwork, en een goede communicatie is dan ook van groot belang.

Als werkgever kan het inhuren van een casemanager een hele last van de schouders doen vallen. Deze professional zorgt er immers voor dat de werkgever aan alle plichten voldoet die de Wet aan hen stelt. Op deze manier wordt het risico op een sanctie dus aanzienlijk verkleint. Iets wat iedere werkgever natuurlijk enorm aanspreekt.

De Wet Verbetering Poortwachter stelt bepaalde eisen aan de betrokken partijen, maar deze zitten daarnaast ook nog eens gebonden aan tijdskaders. Aangezien de meeste werkgevers niet op de hoogte zijn van al deze details, is het inhuren van een casemanager simpelweg noodzakelijk. Het nalaten van bepaalde actiepunten binnen het re-integratietraject kan immers leiden tot sancties voor de werkgever.

Casemanager Ziektewet/WGA

Naar reguliere casemanagers zijn er ook professionals die specifiek werknemers begeleiden die in de Ziektewet zitten. De casemanager Ziektewet heeft wederom de taak om verzuimbegeleiding te bieden en te ondersteunen in de re-integratie. Echter bestaat er een verschil tussen een reguliere casemanager verzuim en een casemanager Ziektewet.

Een reguliere casemanager verzuim begeleidt verzuimende werknemers die in dienst zijn van een werkgever. De casemanager Ziektewet begeleidt daarentegen doorgaans werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, en zodoende een Ziektewetuitkering hebben moeten aanvragen. Ook deze personen wensen uiteraard weer zo snel mogelijk deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Een casemanager Ziektewet helpt hen hierbij.

Doorgaans draagt een casemanager van het UWV zorg voor deze begeleiding, vanaf het moment dat een Ziektewetuitkering wordt aangevraagd door de werknemer in kwestie. De casemanager onderhoudt gedurende het ziekteverzuim nauw contact, zodat eventuele mogelijkheden tot werkhervatting snel opgepakt kunnen worden.

Casemanagement WGA

Sommige werkgevers kiezen voor het eigenrisicodragerschap WGA. Dit betekent dat het risico voor arbeidsongeschiktheid van de werknemer bij de (ex-)werkgever ligt. Dit houdt in dat werkgevers minder aan arbeidsongeschiktheid premies betalen, echter brengt het natuurlijk ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.

De eerste twee jaar van het ziekteverzuim is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn werknemer. Na deze periode zien we dan ook vaak dat het verzuimmanagement afzwakt. Dit kan voor de werkgever echter risico’s met zich meebrengen. Eigenrisicodragers weten dat de WGA-instroom een grote kostenpost is. Deze kan bovendien maar liefst 10 jaar aanhouden. Het is dus logisch dat de werkgever het re-integratietraject van de werknemer beter op de voet kan blijven volgen.

Een casemanager WGA kan hierbij helpen. Deze heeft immers als doel om de ex-werknemer snel en op een duurzame manier te laten re-integreren op de arbeidsmarkt. De unieke vaardigheden van de casemanager zullen hier absoluut toe bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan uitstekende communicatieve vaardigheden, sterke organisatorische vaardigheden, flexibiliteit én inlevingsvermogen.

Waarom een externe casemanager inhuren?

Alhoewel sommige organisaties interne casemanagers in loondienst hebben, kiezen veel werkgevers er juist voor om externe casemanagers in te huren voor een bepaalde periode. Op deze manier kan men verzuimbegeleiding inschakelen op de momenten dat dit nodig is. Dit bespaart veel kosten, en is dan ook de grootste reden dat men kiest voor een externe onafhankelijke casemanager.

In sommige gevallen vraagt een situatie simpelweg om wat extra hulp. Het is in dat geval fijn dat werkgevers tijdelijk een verzuimspecialist in de vorm van een casemanager kunnen inhuren. Zorgt drukte binnen de organisatie ervoor dat er minder tijd is voor verzuim preventie of begeleiding? Dan kunnen wij een helpende hand bieden. Onze casemanagers bieden de allerbeste hulp, precies waar de behoefte ligt.

Onderstaand enkele situaties of redenen waarom het inschakelen van een externe onafhankelijke casemanager verstandig kan zijn.

 • Eigen casemanager is tijdelijk afwezig, i.v.m. ziekte of verlof.
 • De behoeften naar tijdelijke ondersteuning voor de HR-afdeling bij het terugdringen van verzuim.
 • Extra ondersteuning bij een langdurig verzuimdossier, of het op orde brengen van dossiers.
 • Advies nodig om het verzuimbeleid binnen het bedrijf aan te scherpen.

Er zijn dus duidelijk veel verschillende situaties waarin het inhuren van een externe professional nuttig kan zijn. Het brengt bovendien diverse voordelen met zich mee, in vergelijking met een casemanager in loondienst. Onderstaand de grootste voordelen.

 • De externe casemanager is flexibel inzetbaar.
 • Het inhuren van een externe casemanager bespaart kosten.
 • Een onafhankelijke professional zorgt voor rust en zekerheid voor alle partijen.
 • De casemanager is niet persoonlijk betrokken.

Wij begrijpen dus wel waarom veel werkgevers ervoor kiezen om een casemanager tijdelijk in te huren in plaats van het in dienst nemen van een dergelijke professional. De bovenstaande punten hebben reeds kort het belang van een casemanager verzuim benadrukt. Toch willen we hier nog iets dieper op induiken, in geval er werkgevers zijn die toch nog twijfelen aan de noodzaak. Laten we het belang van een casemanager eens nader onder de loep nemen.

Het belang van casemanagers verzuim

Verzuimende werknemers kosten werkgevers enorm veel geld. Daarnaast heeft ziekteverzuim ook consequenties voor collega’s en leidinggevenden. Wanneer het ziekteverzuim binnen een organisatie daalt, komt er weer meer tijd vrij om aandacht te geven aan actieve werknemers. Dit is in het kader van verzuimpreventie uiteraard van onschatbare waarde. Het heeft bovendien bewezen de inzetbaarheid van de werknemers te bevorderen.

We kunnen dus wel stellen dat een vlotte re-integratie zeer wenselijk is in het geval van ziekteverzuim. Hierbij is de casemanager van groot belang. Door nauw samen te werken met HR en leidinggevenden, korte lijnen te onderhouden met bedrijfsarts en arbodienst, en zich te richten op de mogelijkheden die werknemer nog wel heeft, bereikt de casemanager in veel gevallen een snellere re-integratie.

Een casemanager is onafhankelijk en zorgt er zodoende voor dat beide partijen zich aan hun plichten houden die de Wet Verbetering Poortwachter heeft vastgesteld. De werkgever kan absoluut profiteren van deze nauwkeurige oplettendheid. Indien men als werkgever tekortschiet op welk gebied dan ook, zal de casemanager dit direct in de gaten hebben. Deze kan de werkgever vervolgens adviseren en hen zodoende helpen om bijvoorbeeld loonsancties te voorkomen.

De casemanager kan met zijn of haar uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden, de onderlinge band tussen werkgever en werknemer verbeteren. Deze professional komt de algehele sfeer binnen het bedrijf dus ook nog eens ten goede. Kortom, de casemanager is van alle markten thuis en ieder bedrijf is dan ook gebaat bij de hulp die deze professional te bieden heeft. Laten we enkele relevante kwaliteiten van de casemanager ook eens onder een vergrootglas leggen.

Kwaliteiten van de casemanager verzuim

Onderstaand bespreken we enkele eigenschappen die een casemanager dient te bezitten om zijn of haar beroep goed uit te kunnen oefenen.

 • Empathie tonen

Het tonen van empathie en het hebben van inlevingsvermogen is ontzettend belangrijk. Een casemanager kan immers op een punt terecht komen waar hij of zij nieuws moet brengen dat heftig kan zijn voor de werknemer. Ondanks de zakelijke grondslag van alle besluiten, is het belangrijk dat de casemanager empathie en compassie kan tonen. Dit is enkel bevorderlijk voor het re-integratietraject van de werknemer.

 • Helikopterview

Deze term is ongetwijfeld wel eens vaker voorbijgekomen. De casemanager werkt in een omgeving waar verschillende belangen spelen. Het is de taak van de casemanager om al deze aspecten in ogenschouw te nemen. Deze dient dus een helikopterview te hebben op de gehele situatie rondom het verzuim. Hij of zij moet in staat zijn om het dossier vanuit diverse oogpunten te bekijken.

 • Duidelijk knopen door kunnen hakken

Een casemanager verzuim dient te allen tijde de touwtjes in handen te hebben. Deze dient in zijn of haar functie zelfstandig, assertief en alert te zijn. Ook is het belangrijk om duidelijkheid te kunnen scheppen voor alle partijen, en knopen te kunnen doorhakken. Een casemanager is overtuigd van zijn of haar eigen vakkennis, en kan dan ook zonder twijfelen vaststellen wat het beste is voor zowel de werkgever als de werknemer.

 • De probleemoplosser

Last but not least; de casemanager denkt altijd in oplossingen. Dit is ook duidelijk terug te zien in de werkwijze. Er wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden die er nog wel zijn, ondanks eventuele beperkingen. Deze oplossingsgerichte werkhouding helpt werkgevers om de juiste stappen te zetten, en bevordert tegelijkertijd de re-integratie van de werknemer.

Matchvermogen voorziet in de beste specialisten

Iedere werkgever die een casemanager nodig heeft om verzuim te reduceren, is bij Matchvermogen aan het juiste adres. Wij helpen namelijk iedere klant om de juiste specialist te vinden. Op basis van de wensen en behoeften van de organisatie, zoeken wij de juiste casemanager voor iedere opdracht. Wij hechten hierbij waarde aan een persoonlijke en heldere aanpak, die bovendien helpt om de verzuimkosten zo laag mogelijk te houden.

Wij van Matchvermogen beschikken over een groot netwerk, waardoor wij altijd de juiste specialist kunnen vinden. Onze eigen expertise en jarenlange ervaring draagt hier bovendien ook toe bij. Het is onze passie om iedere organisatie te helpen bij het reduceren van ziekteverzuim en het bewerkstelligen van vlotte re-integraties.

Benieuwd wat Matchvermogen kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij plannen graag een persoonlijk gesprek in om de mogelijkheden uitgebreid te bespreken. Ook het opvragen van een offerte is mogelijk via onze website. Wij voorzien zo spoedig mogelijk in een passende reactie.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid