Waarom een Arbeidsdeskundig Onderzoek Essentieel is voor Werkgevers en Werknemers: Een Verdieping in de Vereiste Onderdelen

Inleiding

Voor zowel werkgevers als werknemers is het begrijpen van het proces en de waarde van een arbeidsdeskundig onderzoek essentieel. Dit onderzoek is niet alleen een wettelijke vereiste onder de Wet verbetering Poortwachter, maar het is ook een cruciale stap in het beoordelen van de werkmogelijkheden van een werknemer na ziekte of een arbeidsbeperking. Laten we dieper ingaan op de belangrijke onderdelen van dit onderzoek en de relaties met de Wet verbetering Poortwachter.

Loading

1. De Visie van Werkgever en Werknemer

De inbreng van zowel de werkgever als de werknemer is fundamenteel voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Deze visies bieden inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer binnen de huidige werksituatie.

Voor de Werkgever: Het delen van de visie helpt bij het aangeven van de waarde van de werknemer voor het bedrijf en de mogelijke aanpassingen die de organisatie kan maken om de werknemer te ondersteunen.

Voor de Werknemer: De werknemer krijgt de kans om zijn of haar ervaringen, uitdagingen en verwachtingen te delen. Dit zorgt voor een beter begrip van de situatie en helpt bij het vinden van passende oplossingen.

2. Het Curriculum Vitae (CV)

Het CV van de werknemer is een cruciaal document in het arbeidsdeskundig onderzoek. Het biedt inzicht in de opleiding, vaardigheden en werkervaring van de werknemer.

Waarom is dit Belangrijk? Door het CV te analyseren, kan de arbeidsdeskundige de mogelijke functies identificeren waarin de werknemer zou kunnen uitblinken, rekening houdend met zijn of haar ervaring en vaardigheden.

3. De Functielijst en Vacatures Binnen de Organisatie

Het overzicht van beschikbare functies en vacatures binnen een organisatie speelt een sleutelrol. Het geeft de arbeidsdeskundige een duidelijk beeld van mogelijke herplaatsingsopties.

Voor de Werkgever: Dit onderdeel helpt bij het identificeren van passende rollen binnen de organisatie waar de werknemer eventueel herplaatst kan worden.

Voor de Werknemer: Het geeft de werknemer een realistisch beeld van de beschikbare mogelijkheden binnen de huidige organisatie.

4. De Aanpassingsmogelijkheden in een Functie

Het beoordelen van de aanpassingsmogelijkheden in een functie is een cruciale stap. Het gaat om het bekijken hoe een bestaande functie kan worden aangepast om te voldoen aan de behoeften van de werknemer.

Het Belang hiervan: Dit kan variëren van fysieke aanpassingen op de werkplek tot het aanpassen van werktijden of verantwoordelijkheden.

De Relatie met de Wet Verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter stelt eisen aan werkgevers en werknemers in het geval van langdurig ziekteverzuim. Het arbeidsdeskundig onderzoek is hier een onderdeel van. Deze wet verplicht werkgevers en werknemers samen te werken om een snelle en effectieve terugkeer naar het werk mogelijk te maken. De bovengenoemde onderdelen van het arbeidsdeskundig onderzoek zijn niet alleen wettelijk vereist, maar zijn ook essentieel in het voldoen aan deze verplichtingen.

De Wet verbetering Poortwachter in Nederland bevat verschillende artikelen die betrekking hebben op de verplichtingen van werkgevers en werknemers bij langdurig ziekteverzuim. Hier zijn enkele relevante artikelen:

  1. Artikel 7:658a van het Burgerlijk Wetboek (BW) – Dit artikel legt de basis voor de verplichtingen van werkgevers en werknemers bij ziekte. Het benadrukt het belang van het maken van afspraken over re-integratie.
  2. Artikel 25 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) – Dit artikel bevat bepalingen over de re-integratieverplichtingen van de werkgever en de rapportage hiervan.
  3. Artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) – Hoewel de WAO voornamelijk is vervangen door de WIA, zijn sommige bepalingen, waaronder die over re-integratie-inspanningen, nog steeds relevant.
  4. Diverse bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) – Deze wet bevat algemene bepalingen over de gezondheid en veiligheid op het werk, die ook van toepassing zijn op re-integratie na ziekte.
  5. Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter – Hoewel dit geen wetsartikelen zijn, bieden deze beleidsregels gedetailleerde richtlijnen over de beoordeling van re-integratie-inspanningen.

Deze artikelen en regelgevingen vormen samen de juridische basis voor het arbeidsdeskundig onderzoek en de verplichtingen van werkgevers en werknemers bij langdurig ziekteverzuim onder de Wet verbetering Poortwachter. Het is belangrijk om te benadrukken dat de specifieke eisen en procedures kunnen veranderen, dus het is altijd raadzaam om de meest actuele wettelijke informatie te raadplegen.

Conclusie

Het arbeidsdeskundig onderzoek is een veelzijdig proces dat essentieel is voor zowel de werkgever als de werknemer. Door te focussen op de visie van beide partijen, de vaardigheden en ervaring van de werknemer, de beschikbare functies binnen de organisatie, en de aanpassingsmogelijkheden in functies

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid