Wat doet een arbeidsdeskundige?

Wat Doet een Arbeidsdeskundige?

Het kan voor een werkgever soms een uitdaging zijn om de arbeidsmogelijkheden van een arbeidsongeschikte werknemer in kaart te brengen. Wanneer een medewerker, bijvoorbeeld na langdurige ziekte, terug wil keren op de werkvloer zijn er heel wat factoren waarnaar gekeken dient te worden. Een arbeidsdeskundige kan hier een grote hulp bij zijn, en in veel gevallen werkelijk een uitkomst bieden.

Een arbeidsdeskundige brengt, middels een arbeidsdeskundig onderzoek, de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de werknemer in kaart. Er wordt gekeken of en wanneer medewerker eventueel zou kunnen terugkeren in zijn of haar functie. Wanneer dit niet mogelijk is, dient gekeken te worden naar andere functies of zelfs naar een nieuwe werkgever. Ook hierbij biedt een arbeidsdeskundige hulp.

De taakomschrijving van een arbeidsdeskundige is zeer breed en omvat meer dan op het eerste oog wellicht het geval lijkt. In dit artikel zal ik een uiteenzetting geven van de verschillende werkzaamheden die een arbeidsdeskundige verricht en wat hier zo allemaal bij komt kijken. Ook zullen we bekijken wat de voordelen zijn voor werkgever en werknemer, wanneer een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld.

Functie arbeidsdeskundige

Meer dan een alleen een onderzoek

Laten we om te beginnen eens kijken naar de verschillende functies die een arbeidsdeskundige heeft. Een arbeidsdeskundige begeleid een arbeidsongeschikte werknemer. De deskundige kijkt tijdens een oriëntatie gesprek naar de beperkingen, maar vooral naar de mogelijkheden van de medewerker. Er zal gekeken worden of en hoeveel de werknemer in kwestie zou kunnen werken.

Er wordt door een arbeidsdeskundige gekeken naar de belastbaarheid van de mens en de belasting van het eventuele vervangende arbeid. Het is uitermate belangrijk om hierin een gezonde balans te vinden. 

De arbeidsdeskundige stelt een rapportage op met daarin alle relevante informatie betreffende de arbeidsmogelijkheden van de cliënt. Na het uitreiken van de rapportage zal de arbeidsdeskundige de werknemer doorverwijzen naar instanties die hem of haar kunnen helpen bij het vinden van passend arbeid, arbeid dat de werknemer nog wel kan verrichten.

Een arbeidsdeskundige is specialist op een aantal verschillende gebieden. Specialisatie in mens, arbeid en inkomen zijn gegarandeerd wanneer een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld. Naast het vaststellen van de mogelijkheden wordt er ook gekeken naar herstel en preventie. Ook is de deskundige een expert op het gebied van juridische en fianciële aspecten. Zo kan er de beste hulp op maat worden aangeboden voor zowel werkgever als werknemer.

In het kort kan gezegd worden dat de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer probeert vast te stellen. De deskundige denkt in oplossingen en is gericht op datgene wat eventueel nog wel mogelijk is. Hoewel de arbeidsdeskundige contact heeft met de bedrijfsarts, zal deze met de cliënt niet verder ingaan op zijn of haar medische situatie.

Tot slot is het fijn om te weten dat de arbeidsdeskundige zowel aan werkgever als werknemer, informate kan verschaffen betreffende de wetgeving omtrent ziekte, het UWV, regelingen, subsidies, vergoedingen, en nuttige voorzieningen. Dit kan voor zowel werkgever als medewerker een grote steun zijn. Het is namelijk uitermate belangrijk dat alle aspecten van dit complexe onderzoek duidelijk worden uitgelegd aan alle partijen. Op deze manier is er duidelijkheid voor iedereen en kunnen eventuele misverstanden voorkomen worden.

Hoe werken Matchvermogen arbeidsdeskundigen?

Competenties Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige dient een aantal belangrijke competenties te beheersen om het vak naar behoren te kunnen uitvoeren. Laten we eens gaan kijken naar een aantal belangrijke competenties binnen dit beroep.

Analytisch

Probleemanalyse is een groot onderdeel van het beroep. Het is belangrijk dat de deskundige hoofd- en bijzaken makkelijk en snel van elkaar kan scheiden. Wanneer men over een goed analytisch vermogen beschikt, zal het makkelijker zijn om problemen bij de kern aan te pakken en het vanuit verschillende oogpunten te bekijken. Wanneer vervolgens de verbanden worden gelegd tussen de verschillende perspectieven, komen er daadwerkelijk nieuwe ideeën en mogelijkheden op tafel.

Luisteren

Het klinkt misschien voor de hand liggend maar het is uitermate belangrijk dat een arbeidsdeskundige goed kan luisteren. Wanneer de deskundige goed luistert, en zich oprecht verplaatst in de positie van de client, zal deze ook betere, relevante vragen kunnen stellen. Vragen die leiden tot nieuwe inzichten, kansen en mogelijkheden.

Conflicten beheersen

Binnen dit beroep kan er soms sprake zijn van conflicten, bijvoorbeeld tussen werkgever en werknemer. Het is dan fijn dat een arbeidsdeskundige in staat is om conflicten snel te erkennen. Dit is dan ook direct de eerste stap om het conflict op te lossen. Er dient met beide partijen gecommuniceerd te worden zodat het conflict zo snel mogelijk maar op een correcte manier kan worden opgelost.

Integriteit

Gezien het feit dat de arbeidsdeskundige met gevoelige informatie te maken krijgt, dienen de sociale en ethische normen streng in acht genomen te worden. Integriteit en een hoge moraal zijn dan ook ommisbaar binnen dit beroep.

Stressbestendig

Nog een uitermate belangrijke competentie is stressbestendigheid. Het is belangrijk om optimaal te kunnen blijven functioneren in situaties als tijdsdruk of tegenvallende resultaten. Een ijzersterk doorzettingsvermogen is dan ook geen overbodige luxe voor de arbeidsdeskundige.

Klantgerichtheid

Het goed kunnen inspelen op de verwachtingen en behoeften van klanten is een belangrijke competentie. Op deze manier kunnen de behoefte van de verschillende klanten onderscheiden worden. De arbeidsdeskundige wilt zich altijd voor de volle honderd procent inzetten voor de klant. De deskundige is dan ook ten alle tijden respectvol richting werkgever, werknemer en bedrijfsarts.

Oordeelsvorming

Aan de hand van gesprekken met bedrijfsarts, werkgever en medewerker, dient de arbeidsdeskundige een oordeel te kunnen vormen betreffende de mogelijkheden van de werknemer. Er wordt gekeken naar zowel de feiten als de verschillende perspectieven om een correct oordeel te vormen.

Sensitiviteit

De arbeidsdeskundige kan rekening houden met de meningen en gevoelens van anderen. Het is belangrijk om bewust te zijn van het gedrag tegenover de klant en altijd te letten op hoe je over zou kunnen komen. Als deskundige wil je uiteraard voorkomen dat je onbedoelt respectloos of ongeinteresseerd over komt.

Wat Is Een Arbeidsdeskundig Onderzoek?

Tijdens dit onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige de werkgever over de re-integratiemogelijkheden van de medewerker. Er wordt in gesprek gegaan met zowel werkgever als werknemer. Op deze manier probeert de deskundige erachter te komen wat de beste mogelijkheden tot herstel zijn voor de arbeidsongeschikte werknemer.

Werkgever is verplicht om onderzoek te doen naar de arbeidsmogelijkheden van medewerker. Daarom schakelen bedrijven vaak een arbeidsdeskundige in die een arbeidsdeskundig onderzoek start. Dit kan van grote waarden zijn voor zowel werkgever als werknemer.

Onderstaand een aantal kernpunten van het arbeidsdeskundige onderzoek.

1.Terugkeer naar eigen functie

Om te beginnen wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat dat werknemer terugkeert in zijn oude functie. Er wordt gekeken naar de functieomschrijving en hoe deze wel of niet aansluit bij de huidige mogelijkheden van de medewerker.

2.Terug naar eigen functie met nodige aanpassingen

Wanneer de werknemer niet terug lijkt te kunnen keren in zijn of haar oude functie, kan worden gekeken naar eventuele aanpassingen van de functie. Het zou namelijk kunnen dat de medewerker een gedeelte van de werkzaamheden of een andere vorm van de functie wel uit kan voeren.

3.Andere functie binnen de organisatie

Wanneer de oude functie ook met de nodige aanpassingen niet meer passend lijkt voor medewerker, kan er gekeken worden naar eventuele andere functies binnen het bedrijf. Wellicht dat de werknemer wel terecht kan in een andere functie op een andere afdeling binnen de organisatie.

4.Re-integratie tweede spoor

Soms is een terugkeer van werknemer binnen het bedrijf niet meer mogelijk. In dat geval wordt een tweede spoor traject begonnen. Er wordt dan gekeken naar arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie, bij een andere werkgever.

Naast een nauw contact met werkgever en werknemer, staat de arbeidsdeskundige ook in contact met de bedrijfsarts. Deze zal hen informeren betreffende de medische staat van de werknemer. Ook zal de arbeidsdeskundige indien mogelijk de werkplek bezoeken. Aan de hand van alle informatie kan de deskundige een weloverwogen advies uitbrengen.

Verschillende Soorten Arbeidsdeskundig Onderzoek

Er zijn veel verschillende onderzoeken die worden uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. Ik zal een aantal van de meest voorkomende onderzoeken benoemen en kort toelichten.

Arbeidsdeskundig Onderzoek Eerste en Tweede Spoor

Wanneer een werkgever te maken krijgt met een langdurig zieke werknemer, kan deze een arbeidsdeskundige inschakelen om een arbeidsdeskundig onderzoek te starten. Er wordt tijdens het eerste spoor traject voornamelijk gekeken naar re-integratie mogelijkheden binnen het bedrijf. Er wordt gekeken naar de belastbaarheid van werknemer en de eventuele belasting van aangepast of vervangend arbeid binnen het bedrijf. Indien dit niet mogelijk is wordt in het tweede spoor traject gekeken naar de arbeidsmogelijkheden buiten het bedrijf, dus bij een nieuwe werkgever.

Arbeidsdeskundig Onderzoek aanvraag Uitkering

Wanneer iemand een uitkering aanvraagt omdat hij of zij niet meer in staat lijkt om te werken, zal alvorens het toekennen van de uitkering een arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan op basis van gesprekken met zowel werknemer in kwestie als bedrijfsarts. De arbeidsdeskundige zal kijken naar de beperkingen van de werknemer, met als doel vast te stellen welke mogelijkheden tot arbeid er nog wel zijn.  

Arbeidsdeskundig Onderzoek Ziektewet

Wanneer iemand in de ziektewet zit, en dus geen werkgever meer heeft, wordt ook een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd. Er dient namelijk een correct deskundige onderbouwing te worden afgelegd met betrekking tot de reden dat iemand zijn of haar werkzaamheden niet kan uitvoeren en dus niet kan terugkeren naar oude werkgever. Ook kan het zo zijn dat de deskundige aan kan tonen dat iemand die in de ziektewet zit niet meer dermate beperkt is dat hij of zij niet meer kan werken. Op deze manier wordt een re-integratie vanuit de ziektewet bevorderd.

Arbeidsdeskundig Onderzoek Loonwaarde

Wanneer een werknemer lagere arbeidsmogelijkheden heeft in verband met fysieke of mentale beperkingen, is er belangrijk dat wordt vastgesteld wat de loonwaarde is van deze werknemer. De loonwaardebepaling stelt gemeentes in de mogelijkheid om deze mensen met een beperking toch te plaatsen binnen een passende organisatie. Op basis van deze bepaling kan een werkgever loondispensatie aanvragen.

Wanneer wordt een Arbeidsdeskundige Ingeschakeld?

Het is begrijpelijk dat een werkgever zijn of haar organisatie goed op orde wil hebben. Een arbeidsdeskundige wordt vaak ingeschakeld door werkgever voor één van zijn werknemers. Dit kan gaan om een medewerker die langdurig ziek is of om een andere reden niet meer werkzaam kan zijn binnen het bedrijf.

Het inschakelen van een arbeidsdeskundige in geval van een langdurig zieke medewerker is geen verplichting. Echter is werkgever wel verplicht om zorg te dragen voor de behoefte van werknemer, en alle benodigde handvatten aan te reiken om een het re-integratietraject tot een succes te maken. In de praktijk betekent dit voor de werkgever vaak het inschakelen van een arbeidsdeskundige.

De arbeidsdeskundige wordt ingezet om te bepalen welke mogelijkheden er zijn voor zowel de werkgever als de werknemer. Deze deskundige kan worden ingezet bij zowel het eerste als het tweede spoor traject. Uiteraard is het in de eerste instantie de wens om de arbeidsongeschikte werknemer te laten terugkeren binnen het bedrijf. Echter is dit niet altijd mogelijk. Wanneer blijkt dat deze wens niet te realiseren is, zal een tweede spoort traject in werking worden gezet.

Ook bij een tweede spoor traject is een arbeidsdeskundige vaak betrokken. Binnen dit traject kan de arbeidsdeskundige breder zoeken naar mogelijkheden voor de werknemer. Hierbij wordt uiteraard weer rekening gehouden met de belastbaarheid van de werknemer en zijn of haar opleidingsniveau. Het is belangrijk te onthouden dat een tweede spoor een heftig en wellicht emotioneel punt kan zijn voor de werknemer. Een arbeidsdeskundige kan hier goed op inspelen en zorgen dat de medewerker de hulp en ondersteuning krijgt die nodig zijn.

Een arbeidsdeskundige maakt middels een arbeidsdeskundig onderzoek een onafhankelijke afweging van de mogelijkheden van de werknemer. Omdat deze partij altijd onafhankelijk is, is dit zowel voor werknemer als werkgever een prettige optie. De arbeidsdeskundige kiest geen partij betreffende de belangen van werkgever of werknemer.

Een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld tijdens:

  • De Ziektewet en Poortwachter begeleiding (104 weken verzuim)
  • Letselschadezaken
  • Arbeidsongeschiktheid van ondernemers
  • Loonwaarde metingen
  • Loopbaanonderzoeken

UWV (uitkering)

Wanneer een werknemer niet meer kan werken en een uitkering aanvraagt, dient hier ook een arbeidsdeskundig onderzoek aan te pas te komen. Een arbeidsdeskundige zal vaststellen welke arbeidsmogelijkheden de persoon in kwestie nog wel heeft en hoe dit eventueel ingevuld zou kunnen worden. Dit wordt verwerkt in een arbeidsdeskundig rapport. Voor deze beoordeling wordt vaak ook contact opgenomen met de betreffende bedrijfsarts. Dit wordt gedaan om de beperkingen van de werknemer in kaart te brengen, en aan de hand hiervan passenden mogelijkheden aan te dragen.

Kosten Arbeidsdeskundig onderzoek

De kosten voor een arbeidsdeskundig onderzoek lopen zeer uiteen. Vaak hangt dit ook af van de complexiteit van de zaak en de duur van het traject. Wanneer een schatting gemaakt zou moeten worden, zou een gemiddeld bedrag voor duizend euro het meest in de buurt komen. Uiteraard zijn er bureaus die hier een stuk onder of boven zitten. Dit is een zeer grof genomen gemiddelde.

Hoewel een arbeidsdeskundige de werkgever dus geld kost, is het tegelijkertijd een middel om veel geld te besparen op het gebied van verzuimkosten. Hoe sneller een arbeidsdeskundige wordt ingezet, hoe meer jij als werkgever kunt besparen. En dit komt natuurlijk boven op het feit dat de werknemer in kwestie op de beste manier geholpen zal worden. Een win win situatie voor alle partijen dus.

Werkplek van de Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige kan binnen verschillende organisaties en bedrijven werkzaam zijn. Er zijn uiteraard zelfstandige bureaus en arbeidsdeskundige die als ZZP’er werken. Deze zelfstandige kunnen worden ingeschakeld door werkgevers uit verschillende beroepsgroepen.

Naast werken bij een zelfstandig bureau, kan een arbeidsdeskundige ook werkzaam zijn bij het UWV of bij particuliere verzekeraars. Deze verschillende instanties brengen voor de arbeidsdeskundige ook verschillende werkzaamheden met zich mee.

Denk bijvoorbeeld maar eens aan het verschil tussen een arbeidsdeskundige binnen de Wet Verbetering Poortwachter, en en een arbeidsdeskundige Bezwaar en Beroep. Dit zijn beide arbeidsdeskundige maar waar de één het arbeidsvermogen in kaart brengt, houdt de ander zich voornamelijk bezig met beroepszaken in combinatie met arbeidsrecht.

Ook binnen de instanties zijn er verschillende afdelingen die diverse rollen voor de arbeidsdeskundige met zich meebrengen. Vaak is dit ook gerelateerd aan werkervaring en expertise. Bij het UWV bijvoorbeeld, zijn er verschillende afdelingen waar je als arbeidsdeskundige aan de slag kunt. Zo kun je terug komen op de afdeling bezwaar en beroep, waar je als arbeidsdeskundige aan de slag zal gaan met bezwaren en beroepszaken. Ook is het mogelijk om te werken op de afdeling Sociale Medische zaken (SMZ). Hier zul je als arbeidsdeskundige meer te maken krijgen met beoordelingen in verband met uitkering aanvragen.

We kunnen dus wel stellen dat je als arbeidsdeskundige inzetbaar bent in een breed veld met veel verschillende specialisaties.

Arbeidsdeskundige voor Ondernemers

Beperkingen die erin resulteren dat je jouw werkzaamheden niet meer kan uitvoeren lijkt voor een zelfstandig ondernemer vaak het einde van zijn of haar carrière. Dit hoeft echt niet altijd zo te zijn. Een arbeidsdeskundige kan ook ondernemers helpen in hun zoektocht naar nieuwe mogelijkheden.

De arbeidsdeskundige helpt bij het creëren van nieuwe perspectieven en bespreekt deze met de ondernemer. Op deze manier kan een ondernemer soms toch verder in datgene waar deze een passie voor heeft.

Zoals eerder al benoemd, is de arbeidsdeskundige er juist om te kijken naar datgene wat ondanks de beperkingen nog wel mogelijk is. Dit is bij uitstek voor ondernemers uitermate belangrijk. De deskundige denkt mee en houdt de ondernemer voorbeelden voor waar wellicht nieuwe kansen zouden liggen.

Ondernemers zijn over het algemeen zeer gepassioneerde personen. Dit kan een nodige omscholing absoluut ten goede komen. Wanneer de motivatie en de passie aanwezig is, staat men vaak ook open voor nieuwe ideeën en mogelijkheden. Ook biedt de arbeidsdeskundige hulp bij het vinden van een goede balans tussen werk en privé. Dit is iets waar ondernemers vaak mee worstelen, en de hulp van een deskundige kan hierin daadwerkelijk een groot verschil maken.

Opleiding Arbeidsdeskundige

Een carrière als arbeidsdeskundige komt voort uit een hbo of wo opleiding in de menswetenschappelijke richting. Na succesvolle afronding hiervan, dient de student deel te nemen aan een specifieke opleiding tot arbeidsdeskundige. Tijdens deze opleiding specialiseert men zich op het terrein van leiderschap, arbeidsrecht en re-integratie.

Tijdens de opleiding zijn 29 studiepunten te verkrijgen. Ook is een stageperiode van gemiddeld honderd uur een bijkomend aspect van deze studie. De opleiding kan in verschillende vormen gevolgd worden. Vaak betreffen het echter avondcolleges, of colleges op één bepaalde dag in de week.

De opleiding tot arbeidsdeskundige is dus een post-hbo opleiding. Het betreft een 1-jarige opleiding. Het lesgeld van deze opleiding verschilt per aanbieder, maar ligt gemiddeld rond de 10.000 euro.

Denk jij altijd in mogelijkheden in plaats van in beperkingen, en vind je het leuk om mensen te helpen in hun re-integratie traject? Dan is deze opleiding wellicht een leuke uitdaging voor jou.

Conclusie

In dit artikel hebben we duidelijk kunnen zien welke verschillende taken een arbeidsdeskundige uitvoert. De meest belangrijke taken zijn het onderzoeken van de belastbaarheid van een re-integrerende werknemer, en de daarbij passende mogelijkheden om weer terug aan het werk te gaan. Het arbeidsdeskundige onderzoek wordt opgesteld middels een bezoek aan werkgever, werknemer, werkplek en bedrijfsarts. Op basis van al deze factoren zal de deskundige een advies uitbrengen. Dit advies is altijd gericht op oplossingen en mogelijkheden.

De arbeidsdeskundige kan een grote hulp zijn bij een proces dat voor werknemer toch best heftig en emotioneel kan zijn. Omdat de deskundige ook een expert is op het gebied van wetgeving en het UWV, geeft deze ook informatie over de wetgeving omtrent ziekte, en zaken als subsidies, vergoedingen en voorzieningen. Daarnaast beoordeelt de arbeidsdeskundige of de re-integratiemogelijkheden voldoende worden benut. En stelt aan het einde van het onderzoek een re-integratieplan vast met duidelijke stappen.

Een arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld door werkgevers die te maken hebben met langdurige zieke werknemers, maar ook voor instanties als het UWV. Binnen dit beroep zijn competenties als integriteit, stressbestendigheid en goed luisteren uitermate belangrijk. In de opleiding tot arbeidsdeskundige komen deze competenties en vele andere breed aan bod.

Op zoek naar een arbeidsdeskundige?

Matchvermogen helpt werkgevers, werknemers en eigenrisicodragers Ziektewet en WGA met adequaat arbeidsdeskundig onderzoek. Wij willen een betrouwbare partner zijn als het gaat om complexe verzuimproblematieken oplossen en een hoogwaardige sparringspartner.