Wat is een casemanager verzuim?

Is een van je medewerkers arbeidsongeschikt? Dan heb waarschijnlijk een casemanager verzuim nodig. Deze specialist ontzorgt de werkgever op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheid. Als werkgever is het goed om na te gaan welke casemanager verzuim je moet inschakelen. Door de steeds complexere wetgeving zijn er steeds meer bedrijven tevoorschijn gekomen die casemanagement diensten aanbieden. In dit artikel gaan we in op wat een casemanager verzuim voor een werkgever kan betekenen en wat de verschillen zijn in specialismen.

Casemanager verzuim containerbegrip

Een casemanager verzuim wordt vaak gebruikt als containerbegrip. Er zijn echter veel verschillende soorten casemanagers. Zo heb je casemanagers die meer gespecialiseerd zijn op het beleidsmatige aspect rondom verzuim. Zij houden zich bevoordeeld bezig met duurzame inzetbaarheid realiseren (langdurige inzetbaarheid van medewerkers) en zaken in de organisatie die verzuim doen afnemen. Anderen zijn meer gericht op het daadwerkelijk begeleiden van werkgevers en werknemers als er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Daarin zijn ook weer een aantal specialismen te onderscheiden, zoals op de Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet of WGA.

Waarom een casemanager verzuim?

Veel werkgevers die wel eens in aanraking zijn gekomen met een verzuimende medewerker kennen de Wet Verbetering Poortwachter. Het doel van deze wet is om werkgevers en werknemers te stimuleren een maximaal re-integratieresultaat te bereiken in eigen, aangepast of ander werk. Om aan te tonen dat de werkgever en werkemer hun best hebben gedaan, dient werkgever plannen van aanpak op te stellen, evaluaties in te vullen en interventies in te zetten op basis van adviezen van de bedrijfsarts. Als je dit als werkgever niet goed oppakt dan ontstaat er een risico dat UWV bij de zogenaamde WIA beoordeling, aangeeft dat er niet voldoende re-integratie inspanningen zijn verricht. Het risico is dan dat UWV een sanctie oplegt van 104 weken extra loondoorbetaling. Een enorme boete die elke werkgever die goed bij zinnen is wil voorkomen.

Daarom schakel je een casemanager verzuim in

Voor veel werkgevers is het hele proces van coördinatie rondom een verzuimende medewerker dan ook ingewikkeld. Bovendien kost het veel tijd en energie. Dit kost niet alleen direct veel geld, maar ook op de langere termijn. Als een werknemer niet goed wordt begeleid ontstaat er ogenschijnlijk een langere doorlooptijd van het ziekteverzuim. Dit kost een werkgever al snel zo’n 250 euro per dag. Een goede motivatie om een casemanager in te schakelen dus. Een ander groot voordeel is de neutrale rol van een casemanager ten opzichte van een werkgever. Een casemanager gaat vaak veel gemakkelijker in gesprek met een medewerker over problematieken dan met zijn baas. Zeker als er wat ruis op de lijn zit. Transparantie, eerlijkheid en vanuit daar doorwerken naar acties om verzuim te verminderen heeft vanzelfsprekend effect op verzuimreductie.

 • Voorkomen van een loonsanctie
 • Duur verzuim verkorten (elke dag bespaart gemiddeld zo’n 250 euro per dag)
 • Advies over het complexe proces van regel- en wetgeving
 • Partner die als onafhankelijke optreed in het verzuimproces

Casemanager verzuim Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is een wet die veel werkgevers van horen zeggen wel kennen. Het is dan ook de wet waar de meeste bedrijven in Nederland mee in aanmerking komen. Zoals reeds beschreven dient werkgever in het kader van deze wet aan te tonen dat er alles gedaan is om een werknemer aan het werk te helpen. De casemanager helpt dan ook met het opstellen van documenten, motiveren van de werknemer om weer aan het werk te gaan en het aanleveren van de documenten aan UWV. Er kunnen nuances inzitten per begeleidende partij, maar concreet verzorgt de casemanager Wet Verbetering Poortwachter de volgende zaken:

 • Opstellen van een plan van aanpak
 • Bijstellen van een plan van aanpak
 • Inschakelen bedrijfsarts
 • Opstellen eerstejaarsevaluatie
 • Inschakelen interventionisten (zoals arbeidsdeskundigen, een tweede spoor begeleider of een andere deskundigen)
 • Motiveren van de medewerker
 • Opstellen van een opbouwschema
 • Aanleveren documentatie aan UWV

Rol van casemanager bij een arbodienst

Een casemanager kun je los inhuren, maar ook veel bedrijven kiezen om dit af te nemen in een totaalpakket bij hun arbodienst. Vaak zijn er weinig verschillen, behalve in werkwijze. Een casemanager bij een arbodienst managet vaak veel meer casussen dan een interim casemanager of een casemanager in dient. De kosten van een casemanager bij een arbodienst zijn dan ook relatief gezien lager door een hogere efficiency. De nadelen zijn echter dat er vaak te weinig tijd en persoonlijke aandacht in een casus wordt gestoken. Zeker als er sprake is van fundamentele problematieken omtrent verzuim kan het belangrijk zijn om de tijd te nemen. Het is dan ook per casus, bedrijf en situatie afhankelijk welk type begeleiding het beste past.

De casemanger verzuim Ziektewet

De ziektewet is bedoelt voor mensen die ziek uit dienst gaan. Hoewel voor een uitdienstgetrede werknemer ook de Wet Verbetering Poortwachter geldt zijn er nog een aantal spelregels aanwezig waar een (ex-)werkgever rekening mee moet houden als er sprake is van eigenrisicodragerschap.

In het artikel ‘moet ik eigenrisicodrager worden‘ gaan we dieper in op eigenrisicodragerschap. Kort gezegd betekent dit dat een werkgever er voor kiest om het risico te dragen voor een (ex-)werknemer als deze arbeidsongeschikt raakt en uit dienst treed. Ook is (ex-)werkgever verplicht om de re-integratie van deze medeweker te begeleiden. Voor MKB’ers is dit vaak niet relevant.

De casemanager ziektewet is vaak een meer ervaren casemanager verzuim die naast de reguliere poortwachter processen ook kennis heeft van hoe UWV beoordeeld ten aanzien van arbeidsongeschiktheid. Ook dient de casemanager Ziektewet verstand te hebben van wanneer er recht bestaat op ziektewet. Dit dienen eigenrisicodragers vaak zelf aan te tonen als een zieke medeweker zich meldt. De casemanager ziektewet toetst dit principe aan de hand van regel- en wetgeving. Naast deze initiële toekenning is de casemanager ziektewet vaak ook verantwoordelijk voor de processen rondom de EZWB en de TVB2. De EZWB staat voor: ‘eerstejaarsziektewet beoordeling’. De TVB2 staat voor: ‘Toets verbeterde belastbaarheid’. Dit zijn beoordelingsmomenten waarop UWV kijkt of een medeweker nog voldoet aan de criteria voor de ziektewet.

Belangrijkste rondom de EZWB en TVB2

Het belangrijkste beoordelingspunt van de EZWB en de TVB2 is dat iemand niet hetzelfde of meer 65% kan verdienen op de arbeidsmarkt, ten opzichte van de voorheen beoefende functie. De EZWB voert UWV standaard uit. Het is belangrijk dat UWV voor deze beoordeling over alle informatie beschikt die noodzakelijk is om een adequate beoordeling uit te voeren. De casemanager borgt dan ook de kwaliteit van input voor UWV ten aanzien van de EZWB-beoordeling. De TVB2 is een beoordeling die door de casemanager kan worden aangevraagd. Dit gebeurd vaak op het moment dat er informatie beschikbaar is waaruit blijkt dat iemand meer arbeidsgeschikt is. Een TVB2 kan er dan ook voor zorgen dat een werknemer uitstroomt als er sprake is van > 65% arbeidsgeschiktheid. Concreet doet de casemanager Ziektewet de volgende zaken extra ten opzichte van een casemanager Poortwachter:

 • Beoordelen of er recht is op Ziektewet
 • Input leveren en kwaliteit borgen van EZWB
 • Aanvragen TVB2
 • Sancties opleggen aan werknemer als er niet wordt meegewerkt

De casemanager verzuim WGA

De WIA (waaronder de WGA valt) is een geheel ander soort wetgeving met andere regels en plichten. De WGA is onderdeel van de wet WIA. Het is de term die wordt gehangen aan iemand na 104 weken arbeidsgeschiktheid nog steeds ziek is en een WGA-uitkering ontvangt. Net als bij de ziektewet kun je eigenrisicodrager zijn voor deze uitkering. Dat betekend dat je het risico draagt voor 10 jaar uitkering na de 104 weken. Vaak wordt dit risico herverzekerd, waardoor je het bedrag betaald in premie. Naast de financiële verplichting dien je als eigenrisicodrager ook de medeweker te begeleiden. Daar komt dan ook de casemanager WGA om de hoek kijken. Deze specialist wordt meestal aangedragen door een partij die zich heeft gespecialiseerd op dit vlak. Alleen zeer grote organisaties kiezen er soms voor om de Ziektewet en WGA begeleiding volledig in eigen regie te nemen.

Wat doet de casemanager WGA?

De casemanager WGA is in een notendop een specialist die er voor zorgt dat schadelast optimaal wordt gereduceerd en de (ex-)werknemer optimaal wordt begeleid. Begeleiding vindt plaats door regelmatige gesprekken met werknemer, de inzet van interventies en het objectiveren van het verhaal van werkenmer door onderzoeken in te schakelen. Het doel van de casemanager WGA is altijd om recht te doen aan de situatie. Dit betekend dat voor iemand met een 80-100% uitkering, die aangeeft zo fit als een hoentje te zijn, een herbeoordeling dient te worden aangevraagd. Want is deze uitkering nog wel passend voor de situatie van de werknemer? Is er nog wel recht op een uitkering?

WIA beoordeling

Het proces van de WGA casemanager start als de casemanager de uitslag krijgt van de WIA beoordeling. Tijdens deze beoordeling wordt er gekeken wat iemand kan verdienen op basis van zijn Maatman (overeenkomend met: laatst verdiende loon), ten opzichte van iemand op de arbeidsmarkt. Meer over hoe deze beoordeling werkt vind je in ons blog: ‘Hoe werkt de WIA beoordeling’. Regelmatig komt het voor dat UWV zaken niet goed heeft geïnterpreteerd, geen goed beoordeling heeft uitgevoerd. Het resultaat is dan ook een verkeerde beoordeling. De consequenties zijn daarvan enorm. Verkeerde instroom kost de werkgever onnodig veel geld. Voor de werknemer kan een verkeerde afschatting betekenen dat hij of zij geen uitkering krijgt. In sommige gevallen met bijstand tot gevolg. Een situatie die je wil voorkomen.

Bezwaar

De casemanager WGA zorgt er dan ook voor dat informatie goed bij UWV is aangeleverd wordt. Als later alsnog blijkt dat er een foutieve beoordeling is afgegeven kan het zijn dat er een bezwaar moet worden ingediend. Dit is een procedure die wordt opgestart om alsnog een juiste beslissing te verwezenlijken. In sommige gevallen voert de casemanager WGA deze procedure zelf uit. in andere gevallen schakelt de casemanager een jurist in of een erkend rechtshulpverlener. Dit hangt af van de expertise van de specialist.

Wat is een herbeoordeling?

Een herbeoordeling is een beoordeling die een eigenrisicodrager kan aanvragen als er sprake is van wijziging van belastbaarheid. Net als bij de initiële afschatting om in aanmerking te komen voor WGA, dient er in de 10 jaar dat iemand recht kan hebben altijd te worden gekeken in welke mate er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Restverdiencapaciteit benutten

Als een werknemer restverdiencapaciteit heeft, is het de taak van de casemanager WGA om een werknemer te helpen deze te vervullen. Restverdiencapaciteit is een bedrag dat werknemer moet verdienen om een hogere uitkering te behouden. Om dit te realiseren schakelt de WGA specialist interventies in, zoals een derde spoor. Dit traject is bedoelt om werknemers te helpen weer aan het werk te gaan met een WGA uitkering. Een goed derde spoor bedrijf weet dan ook wat de belangen zijn en de complexiteit is van deze doelgroep. Al met al is de casemanager WGA net als de casemanager Ziektewet en Poortwachter een hulp voor het inzetten van interventies en het recht doen aan de situatie. Anders is dat er geen documentatie hoeft te worden opgesteld, gezien daar geen richtlijnen voor zijn. Concreet doet de casemanager WGA de volgende zaken:

 • Benutten restverdiencapaciteit werknemer
 • Aanvragen herbeoordelingen
 • Inschakelen interventies
 • Bezwaar aantekenen
 • Sanctioneren werknemer

Een casemanager met arbeidsdeskundig specialisme

De laatste categorie casemanager is de casemanager ook een arbeidsdeskundige is. Dit heeft als voordeel dat hij of zij in staat is om de medische, persoonlijke en werkgerelateerde aspecten van een ziekte of letsel te begrijpen en te integreren in het plan van aanpak voor re-integratie op de werkvloer. Dit kan leiden tot een betere afstemming tussen de behoeften van de werknemer en de mogelijkheden van de werkgever en kan ook leiden tot een snellere en duurzamere terugkeer naar werk. Bovendien kan een casemanager die ook een arbeidsdeskundige is, in staat zijn om vroegtijdig eventuele belemmeringen voor re-integratie op de werkvloer te identificeren en daarop in te spelen om zo het risico op langdurig ziekteverzuim te verlagen. Bijvoorbeeld door vroegtijdig een arbeidsdeskundig onderzoek te verrichten.

Aha! Dat doet een casemanager dus

In dit artikel hebben we meer inzicht proberen te geven in wat de casemanager verzuim doet en waar de verschillen liggen tussen de casemanager poortwachter, WGA en Ziektewet. Soms is het lastige keuze om na te gaan welke casemanager u nodig heeft. Mocht je meer informatie nodig hebben over casemangement, op zoek zijn naar een specialist of direct willen schakelen met een deskundige. Neem dan contact op. Wij koppelen je aan de juiste deskundige en adviseren over welke casemanager het beste past bij jouw situatie.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid