Wat Is Een Tweede Spoor Traject?

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, zijn er een aantal maatregelen die de werkgever dient te treffen. Om te beginnen met het re-integratie traject, zal er gekeken worden of de werknemer terug kan keren in zijn of haar functie met de nodige aanpassingen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt zal er gekeken worden naar eventuele andere functies binnen het bedrijf. Dit valt nog binnen het eerste spoor traject.

Eigen werk lukt niet?

Wanneer tijdens de re-integratie van een werknemer blijkt dat terugkeer binnen het bedrijf niet haalbaar is, dient een tweede spoor traject te worden opgestart. Dit traject houdt in dat de werkgever zich samen met werknemer zal richten op re-integratiemogelijkheden buiten de organisatie. Denk hierbij onder andere aan loopbaan oriëntatie, eventuele omscholing, proefplaatsing en nazorg.

In dit artikel gaan we de diepte in

In dit artikel zullen we kijken naar verschillende aspecten rondom het tweede spoor traject. We zullen gaan kijken naar de verplichtingen en de mogelijkheden die er zijn voor zowel werkgever als werknemer. Daarnaast zullen we dieper ingaan op een aantal belangrijke aspecten die aan bod komen tijdens een tweede spoor traject.

Is Tweede Spoor Verplicht?

Na een arbeidsongeschiktheidsperiode van twaalf maandenen zes weken is de werkgever (of eigenrisicodrager Ziektewet) verplicht om een tweede spoor traject te starten. Door de arbeidsdeskundige zal worden vastgesteld dat spoor 1 (eigen of aangepast eigen werk) geen bevredigend re-integratieresultaat heeft opgeleverd en dat verdere stappen ondernomen dienen te worden. Ook werknemer is op dit punt verplicht om mee te werken aan het traject. Wanneer werknemer dit niet doet, loopt deze het risico op een loonopschorting, stopzetting van het loon, of zelfs ontslag. Echter hoeft werknemer geen werk te accepteren dat niet passend is.

Vervroegd een tweede spoor activeren?

Een tweede spoor traject kan ook eerder gestart worden. Wanneer al binnen het jaar wordt vastgesteld dat spoor 1 geen mogelijkheden biedt, kan het tweede spoor al ingezet worden. Ook hier zal de bedrijfsarts toestemming voor geven. Wanneer dit inderdaad het geval is, is het ook zeker raadzaam om hier zo vroeg mogelijk mee te starten. Dit kan het proces versnellen en ervoor zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Dit is voor alle partijen het beste scenario.

Tweede spoor bureau inschakelen

Het inschakelen van een re-integratiebureau is raadzaam. Deze kunnen met de nodige ervaring de hulp bieden die werkgever en werknemer beide nodig hebben. Echter is het inschakelen van een dergelijk bureau geen verplichting. Later in dit artikel zullen we dieper in gaan op het eventueel inschakelen van een re-integratiebureau.

Hoe Lang Duurt het Tweede Spoor?

De minimale duur van het traject is drie maanden en de maximale duur bedraagt groso modo twaalf maanden. De exacte duur van het tweede spoor traject varieert echter per werknemer. Het is afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Daarnaast zijn er factoren zoals leeftijd en persoonlijke voorkeur, die ervoor kunnen zorgen dat het traject langer of juist korter duurt.

Verlenging

Ook kan het gebeuren dat het tweede spoor traject verlengd wordt in verband met ziekte of revalidatie van de werknemer. In overleg met bedrijfsarts kan het traject eventueel stopgezet worden of met minimale inspanningen wordt doorgevoerd.

Start van het traject

Een tweede spoor traject begint doorgaans met kennismakingsgesprekken en verschillende sessies. Deze sessies zijn gericht op heroriëntatie, en er wordt gezamenlijk gekeken naar persoonlijke voorkeuren en kwaliteiten. Ook wordt er aandacht besteed aan het sollicitatieproces. Wanneer er passend werk gevonden lijkt te zijn, dient de bedrijfsarts te beoordelen of het werk inderdaad een goede match is met de werknemer. Vaak wordt er ook een arbeidsdeskundige betrokken, gezien deze overschrijdingen kan constateren in het nieuwe werk van de belastbaarheid.

Factoren die de duur van het traject kunnen beïnvloeden:

 • Leeftijd
 • Niveau (opleiding en werkervaring)
 • Zelfstandigheid cliënt
 • Persoonlijke voorkeur
 • Klachten

Wat zijn de re-integratie activiteiten?

De re-integratie activiteiten van een tweede spoor traject zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de werknemer. Aan het begin van het traject zal de uitvoerder een plan opstellen. Hierin zullen worden genoteerd de passende activiteiten en de verwachte tijdsduur. Binnen dit plan wordt ook ruimte gelaten voor evaluatie- en rapportagemomenten. Laten we eens gaan kijken naar enkele re-integratie activiteiten.

Enkele voorbeelden

Vaak wordt begonnen met een hernieuwde loopbaan oriëntatie. Hierbij zal gekeken worden naar branches en functies die eventueel nieuwe arbeidsmogelijkheden kunnen bieden. Ook wordt bepaald waar de werknemer in kwestie extra ondersteuning bij nodig heeft. Op deze manier kan hij of zij compleet klaargestoomd worden voor een herintreding op de werkvloer. Er wordt aandacht besteedt aan de sollicitatieprocedure en mogelijk gewerkt aan communicatievaardigheden.

Vergroten van kansen

In sommige gevallen is scholing of omscholing nodig. Ook hier wordt indien nodig tijd voor vrijgemaakt binnen het tweede spoor traject. Soms is er sprake van een proefplaatsing alvorens de medewerker officieel in dienst is bij nieuwe werkgever. Ook dit is onderdeel van het tweede spoor traject. Werkgever dient binnen al deze onderdelen een ondersteunde rol aan te nemen.

Andere activiteiten

 • Linkedin training
 • Het volgen van trainingen
 • Marktverkenning
 • Reflectieve vragenlijsten invullen
 • Verbeteren van sollicitatievaardigheden

Inschakelen tweede spoor begeleider

Het inschakelen van een tweede spoor begeleider kan een grote hulp zijn binnen het traject. De kennis van dergelijke adviseurs kan een waardevolle bijdrage leveren. Hij of zij wordt dan ook vaak ingezet tijdens een tweede spoor traject. Vaak omdat werkgever zich realiseert dat deze zelf niet de benodigde kennis in huis heeft om werknemer goed te ondersteunen en begeleiden.

De kennis van een tweede spoor begeleider kan er in veel gevallen voor zorgen dat het tweede spoor traject een grotere kans van slagen heeft. Ook voor werknemer is het prettig om met een dergelijke adviseur samen te werken. Het kan bij een medewerker best wat vragen oproepen wanneer een tweede spoor traject in werking wordt gezet. De tweede spoor begeleider kan eventuele zorgen wegnemen en vragen beantwoorden. Een adviseur kan er dus voor zorgen dat de werknemer zich ondersteunt voelt en daarom ook meer motivatie heeft om zich in te zetten gedurende het traject. Met een focus op het positieve, en door te bekijken wat de werknemer nog wel kan, is het mogelijk om een volledig herstel te maken in een nieuwe passende baan.

Rechten en Plichten bij Tweede Spoor Traject

Tijdens een tweede spoor traject hebben zowel werkgever als werknemer een aantal rechten en plichten. Laten we eens gaan kijken wat deze precies omvatten.

Rechten tweede spoor

In de eerste zes maanden hoeft de werknemer geen werk te accepteren dat niet passend is bij zijn of hier kwaliteiten en/of opleidingsniveau. Dit gezien het feit dat het tweede spoor juist bedoeld is om passend werk voor de werknemer te vinden.

Daarnaast heeft de werknemer enigszins inspraak over het in te schakelen re-integratiebureau. Samen dienen werknemer en werkgever tot een overeenkomst te komen betreffende het bureau. Wanneer werkgever dus een bureau in zou schakelen waar werknemer zich niet prettig bij voelt, hoeft medewerker hier niet direct meer akkoord te gaan maar dient er gekeken te worden naar andere opties.

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat men als werknemer niet tevreden is over het verloop van het re-integratietraject. Denk hierbij aan slechte communicatie of het aangeboden krijgen van onredelijk, niet passend arbeid. In dit geval heeft werknemer het recht om een onafhankelijk deskundig oordeel aan te vragen via het UWV.

Plichten tweede spoor

Aan het begin van het traject zal samen met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en tweede spoor begeleider worden gekeken naar de re-integratie doelen en het eventuele plan van aanpak. Zoals eerder in dit artikel naar voren is gekomen, dient medewerker actief deel te nemen aan dit traject. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sollicitatieplicht. Wanneer werknemer dit weigert of niet voldoende inzet toont, kan dit gevolgen hebben voor het uitbetalen van zijn of haar loon.

Wanneer na zes maanden nog geen passend werk gevonden is voor de werknemer, is deze verplicht om ook arbeid aan te nemen dat wellicht onder opleidingsniveau is of dat wellicht niet aansluit bij de relevante werkervaring.

Zoals eerder benoemd, dient er een voortgangsgesprek plaats te vinden tussen werkgever en werknemer. Dit gebeurt doorgaans eenmaal per zes weken. Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor het inplannen van dit gesprek.

Wat als je in Het Tweede Spoor geen Baan vindt?

Het tweede spoor traject wordt na afloop, aan de hand van de rapportages beoordeelt door het UWV. De werkgever kan een loonsanctie worden opgeleverd wanneer blijkt dat deze onvoldoende inspanningen heeft getoond op het gebied van de re-integratie. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat werkgever verplicht is een extra jaar loon te betalen aan de betreffende werknemer.

Soms heeft een werkgever wel alle passende inspanningen gedaan en is er toch geen passend arbeid gevonden voor de werknemer in kwestie. In een dergelijk geval kan de werknemer in aanmerking komen voor een uitkering van het UWV.

Succesvol tweede spoor

Er zijn verschillende factoren die ertoe kunnen bijdragen dat een tweede spoor wel succesvol wordt afgerond, en dat de werknemer dus passend arbeid vindt buiten de organisatie.

Een positieve relatie tussen werkgever en werknemer is uitermate belangrijk. Wanneer men elkaar opjaagt en verwijten maakt, draagt dit uiteraard niet bij aan een prettig verloop van het traject. Wanneer er echter een goede communicatie is en alles correct wordt gerapporteerd, is er duidelijkheid voor iedereen. Dit komt het traject zeker ten goede.

Een goede betrokkenheid van de bedrijfsarts kan ook resulteren in een succesvol traject. Wanneer deze namelijk betrokken is bij medewerker, en dus een goede inschatting van de arbeidsmogelijkheden kan maken, is het makkelijker om geschikt arbeid voor werknemer te vinden.

Naast datgene wat de bedrijfsarts vaststelt betreffende de arbeidsmogelijkheden, dient werknemer zelf ook een realistisch beeld te hebben. Het kan een uitdaging zijn om werk te accepteren dat je wellicht niet helemaal aanstaat. Het vinden van de perfecte baan is moeilijk en zeker niet altijd haalbaar. Wanneer werknemer echter een realistisch beeld heeft van zijn of haar mogelijkheden, zal het makkelijker zijn om werk te vinden en hier ook tevreden mee te zijn. Een positieve focus op werk in het algemeen zal de werknemer helpen om sneller passend arbeid te vinden en te accepteren.

Loading

Wet Verbetering Poortwachter

Tijdens een re-intergratie proces van een werknemer wordt vaak de Wet Verbetering Poortwachter benoemd. Dit is een belangrijke wet betreffende arbeidsongeschikte werknemers. Zodra een medewerker zich ziekmeldt, hebben zowel werkgever als werknemer een aantal verplichtingen. Deze zijn opgetekend in de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is ontwikkeld om snel en gericht te kunnen handelen en op deze manier het verzuim binnen organisaties terug te dringen en te verkorten.

Aangezien de wet voornamelijk is gefocust op een samenwerking tussen werkgever en werknemer, is het uitermate belangrijk dat beide partijen op een positieve, effectieve manier met elkaar communiceren. Zij zijn dan ook beide verantwoordelijk voor het onderhouden van een goed contact, ondanks het feit dat werknemer niet aanwezig is op de werkplek.

Probleem analyse

De eerste verplicting in de wet Poortwachter is dat ziekmeldingen binnen 7 dagen gemeld dienen te worden bij de arbodienst/bedrijfsarts. Wanneer de werknemer in kwestie na zes weken nog steeds ziek blijkt te zijn, wordt er door de bedrijfsarts een analyse gemaakt. In deze analyse wordt gekeken naar de situatie van medewerker en wat eventueel de mogelijkheden tot herstel zijn. Ook is er vaak sprake van een hypothese betreffende de verwachte terugkeerdatum.

Plan van aanpak

Na de bovengenoemde analyse dient werkgever binnen twee weken, in overleg met werknemer, een plan van aanpak te hebben opgesteld. In dit plan van aanpak staat welke actie beide partijen zullen gaan ondernemen om de het arbeid zo snel mogelijk weer te kunnen hervatten. Dit is het begin van het re-integratiedossier. In dit dossier dient alles bijgehouden te worden omtrent de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. In het plan van aanpak worden ook een aantal evaluatie/voortgangsgesprekken ingepland. Vaak gebeurt dit iedere 4 à 6 weken.

Het tweede Jaar

Zoals eerder besproken wordt na één jaar het tweede spoor traject gestart. In het tweede jaar wordt om te beginnen geevalueerd op het eerste jaar. Vervolgens worden de gewenste doelen voor het tweede jaar opgesteld, met concrete afspraken en plannen. In dit jaar heeft de werknemer een sollicitatieplicht om ook eventueel te kunnen reintegreren in een ander bedrijf. Vaak wordt hierbij bemiddeld voor een re-integratie adviseur en een arbeidsdeskundige.

Wanneer uiteindelijk blijkt dat een tweede spoor traject ook niet heeft geleid tot het vinden van passend arbeid, kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. WIA staat voor wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze uitkering wordt betaald indien iemand niet of minder kan werken en dus niet het oude loon kan verdienen. Bij deze uitkering geldt dat er gewerkt dient te worden wat voor werknemer mogelijk is. De arbeidsmogelijkheden van de persoon in kwestie worden zoals eerder besproken bepaald door een arbeidsdeskundige.

Het UWV neemt deze arbeidsdeskundige in de hand om ervoor te zorgen dat de werknemer, ondanks het feit dat deze een uitkering krijgt, toch actief blijft op de arbeidsmarkt. Er wordt gedacht in oplossingen, en in plaats van gericht te zijn op de beperkingen, wordt er bekeken wat nog wel mogelijk is. Op deze manier wordt ook de werknemer aangemoedigd om een actieve houding te blijven hebben in de zoektocht naar vervangend werk binnen de mogelijkheden.

Overige Regels

De Wet Verbetering Poorwachter bevat verder nog een aantal regels, die nageleefd dienen te worden ter bevordering van een correct verloop van zaken. Denk hierbij aan een actieve ondersteunende rol bieden aan werknemer, maar ook hele praktische zaken zoals een correct gebruik maken van de bedrijfsarts. Zo dient de werkgever te onthouden dat deze niet gemachtigd is om bepaalde vragen te stellen met betrekking tot de medische gegevens van de werknemer.

We kunnen stellen dat de wet er is om zowel werkgever als werknemer te beschermen en een algehele prettige samenwerking tot stand te brengen. Uiteraard is iedereen gefocust op een snelle terugkeer op de arbeidsmarkt van de werknemer in kwestie. Deze wet draagt ertoe bij dat werkgever, werknemer, en bedrijfsarts dit zo snel mogelijk en toch op een verantwoorde manier met elkaar bewerkstelligen.

Re-integratiebureau

Een eerste spoor traject wordt doorgaans door de werkgever zelf uitgevoerd. Omdat er binnen dit traject naar vervangende werkzaamheden wordt gezocht binnen het bedrijf, is dit goed te monitoren en af te handelen door werkgever zelf.

Aangezien een tweede spoor traject een stuk complexer ligt, wordt hier doorgaans een re-integratiebureau voor ingeschakeld. Deze bedrijven hebben een specifieke expertise binnen de re-integratie van werknemers. Zij bieden service aan die vaak door werkgever zelf niet kan worden gedaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sollicitatiebegeleiding, zelfonderzoek of eventuele omscholing indien nodig.

Kosten van een re-integratietraject

Wanneer werkgever besluit een re-integratiebureau in te huren om het tweede spoor traject te begeleiden, komen hier uiteraard kosten bij kijken. De kosten verschillen per bureau en hangen af van een aantal factoren. Denk hierbij aan de intensiviteit van het traject en de duur ervan. Gemiddeld gezien liggen de kosten van een dergelijk traject rond de drie à vier duizend euro. Echter zijn er bureaus die hier iets onder of boven zitten met bijvoorbeeld tweeduizend of vijfduizend euro.

Sommige werkgevers twijfelen over het inschakelen van een bureau gezien de kosten die het met zich mee brengt. Echter kan geconcludeerd worden dat dit op den duur absoluut loont. Het re-integratiebureau kan de kans op succesvolle herplaatsing ten zeerste verhogen. Dit voorkomt dat werkgever soms wel meerdere jaren vastzit aan het doorbetalen van een salaris of re-integratie en verzuimkosten. Het is dus even een investeren, maar absoluut één die zich op den duur zeker terugbetaald.

Het is ook belangrijk om niet te vergeten dat het re-integratietraject een heftige, emotionele gebeurtenis kan zijn voor de werknemer. Het is daarom uitermate belangrijk dat deze goede, professionele begeleiding krijgt. Dit is absoluut iets waar men als werkgever in zou moeten investeren. Het is een enorme hulp voor de werknemer, en bevordert tegelijkertijd een snellere re-integratie. Het is dus eigenlijk een win win situatie voor beide partijen.

In het artikel ‘kosten tweede spoor‘ hebben wij de kosten van verschillende trajecten uiteengezet. Op basis daarvan kunt u een gedegen afweging maken over welk bureau het beste bij u past.

Conclusie

In dit artikel hebben we gezien dat een tweede spoor traject wordt ingezet om een arbeidsongeschikte werknemer aan nieuw werkt te helpen, buiten de huidige organisatie waar hij of zij op dit moment werkzaam is. Binnen dit traject zijn een aantal noodzakelijke stappen die genomen dienen te worden. Denk hierbij aan een persoonsprofiel, herziene loopbaanoriëntatie en een duidelijk plan van aanpak. Uitermate belangrijk tijdens een tweede spoor traject is het contact tussen werkgever en werknemer. De communicatie tussen beide partijen dient goed te blijven verlopen, ondanks het feit dat werknemer waarschijnlijk niet aanwezig is op de werkplek.

Zowel werkgever als werknemer dienen actief deel te nemen aan het tweede spoor traject. Voor werkgever is het belangrijk dat hij werknemer ondersteund en de nodige handvatten aanreikt die nodig zijn binnen het traject. Werknemer dient op zijn beurt actief te solliciteren en open te staan voor datgene wat momenteel bij zijn of haar arbeidsmogelijkheden past.

Bij een tweede spoort traject wordt vaak gebruik gemaakt van een re-integratiebureau. Dit bureau helpt zowel werkgever als werknemer bij het soms complexe re-integratietraject. Ze bieden de werknemer hulp bij het vinden van nieuw passend arbeid. Zo assisteren zij in sollicitatiebegeleiding en eventuele omscholing. Kort samengevat zorgt het re-integratiebureau ervoor dat het tweede spoor traject zo snel mogelijk succesvol wordt afgerond. Dit gebeurt in goed overleg en samenwerking van werkgever, werknemer en bedrijfsarts.

Hoewel het inschakelen van een re-integratiebureau een kostenpost is voor de werkgever, is het absoluut de investering waard. De expertise en de begeleiding die zowel werkgever als werknemer wordt aangeboden kunnen er namelijk toe bijdragen dat het re-integratietraject positief verloopt en uiteindelijk ook daadwerkelijk succesvol is.

Tweede en derde spoor Matchvermogen

Een derde en tweede spoor inzetten is belangrijk om uw werknemer zo snel mogelijk en duurzaam mogelijk aan het werk te helpen. Daarbij is het tweede spoor een verplichting binnen de wet verbetering poortwachter als een werknemer minder dan 65% loonwaarde heeft opgebouwd voor de 52ste week. Ook helpen wij u met het inrichten van het eerste spoor. Het eerste spoor, of het eigen werk, kan parallel aan het tweede spoor lopen. Door dit soort trajecten uit te besteden bespaart u geld, tijd en haalt u de beste expertise in huis voor de hoogste slagingskans.

Innovatie en netwerk

In de afgelopen jaren hebben wij een groot netwerk opgebouwd van recruitment bureaus en detacheerders die op zoek zijn naar werknemers. Door onze unieke matchingstechnologie zorgen wij ervoor de zoektocht naar werk zo goed mogelijk aansluit op de belastbaarheid en de markt. Op die manier zijn proefplaatsingen snel bereikt en komt een werknemer op korte termijn in contact met nieuwe mogelijkheden.

Een traject op maat en een holistische kijk


Wij geloven in een traject op maat en coaching vanuit een multidisciplinaire hoek. Zij gebruiken per client de vaardigheden die nodig zijn om de client vooruit te helpen. Wij doen niet aan sollicitatieklasjes of groepslessen. Of dit nu is op het gebied van netwerken, ondernemerschap, vitaliteit of een financiële situatie. Wij faciliteren het proces rondom uw werknemer om een baan te vinden met persoonlijke aandacht.

Waarom derde een tweede spoor door Matchvermogen

 • Online en offline traject mogelijk
 • Altijd op maat
 • Lifestyle specialisatie
 • WGA specialisatie
 • RCCM / CROV coaching
 • Specialistische sparringspartner

Meer informatie en boekentips

Meer lezen over dit sociaal recht, arbeidsrecht of arbeidsdeskundige zaken? Lees dan eens verder op ons blog. Ook wij leren dagelijks bij door veel te lezen. Daarom hieronder onze vertrouwde boekentips over dit onderwerp.

Onze leestip: nieuwsgierig naar de vaardigheden van een spoor 2 coach?

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid