WGA WHK Premie De Opbouw Van WGA lasten

Een Gedetailleerde Uiteenzetting over de WHK-premie

In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen neemt de WGA WHK premie een belangrijke plaats in. Deze premie, cruciaal voor zowel werkgevers als werknemers, helpt bij het dekken van risico’s die ontstaan wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt raakt. In dit artikel duiken we diep in de structuur van de WGA WHK premie, om te begrijpen hoe deze is opgebouwd en wat de implicaties zijn voor de betrokken partijen.

Wat is de WGA WHK Premie?

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) WHK (Werkhervattingskas) premie is een onderdeel van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Het is een premie die werkgevers betalen als onderdeel van de Wet financiering sociale verzekeringen. Deze premie is ontworpen om de kosten te dekken die ontstaan wanneer werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en ondersteuning nodig hebben bij hun terugkeer naar werk.

Hoe is de WGA WHK Premie Opgebouwd?

Componenten van de Premie

De WHK premie bestaat uit verschillende componenten die samen de totale premie vormen. Deze componenten zijn:

  1. Basispremie: Dit is het standaardtarief dat voor alle werkgevers geldt.
  2. Differentiatie naar sector: Afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is, kan de premie hoger of lager uitvallen.
  3. Grootte van het bedrijf: Voor grote werkgevers wordt de premie ook beïnvloed door de individuele schadelast, terwijl kleine werkgevers een vaste sectorale premie betalen.
Loading

Berekeningswijze

De berekening van de WHK-premie is afhankelijk van verschillende factoren:

  • Loonsom: De totale loonsom van een bedrijf is een belangrijke factor. Hoe hoger de loonsom, hoe hoger de premie.
  • Schadelast: De schadelast van de afgelopen jaren speelt een rol in de berekening. Dit betekent dat de ervaringen van een werkgever met betrekking tot arbeidsongeschiktheid van invloed zijn op de premie.
  • Sectorale verschillen: Elke sector heeft een eigen gemiddeld risico op arbeidsongeschiktheid, wat leidt tot verschillen in premiehoogtes.

Invloed van Eigenrisicodragerschap

Werkgevers kunnen kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Dit betekent dat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de WGA-uitkeringen van hun arbeidsongeschikte werknemers. Dit heeft direct invloed op de WGA WHK-premie, omdat eigenrisicodragers een premie betalen aan de verzekeraar en/of het risico geheel in eigen beheer nemen. Indien een werkgever het risico in eigen beheer neemt, dient een werkgever het faillissementsrisico af te dekken.

Belang voor Werkgevers

Voor werkgevers is het belangrijk om inzicht te hebben in de opbouw van de WGA WHK-premie. Dit helpt bij het maken van geïnformeerde beslissingen over bijvoorbeeld het eigenrisicodragerschap en het implementeren van preventieve maatregelen om arbeidsongeschiktheid te verminderen.

Impact op Werknemers

Hoewel de premie direct door werkgevers wordt betaald, heeft deze ook indirecte gevolgen voor werknemers. Een goede balans in de WGA WHK premie kan bijdragen aan een gezondere werkomgeving en betere ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid.

Conclusie

De WGA WHK-premie is een complex, maar essentieel onderdeel van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Door de premie te begrijpen, kunnen werkgevers beter beleid voeren en bijdragen aan een duurzame arbeidsmarkt. Heeft je het idee dat er een te hoge premie wordt betaald? Neem dan contact op met Matchvermogen. Wij checken vrijblijvend uw WGA-premie situatie in samenwerking met onze specialistische partners.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid