Hoe kan een arbeidsdeskundige bijdragen aan een inclusieve werkomgeving?

In de wereld van vandaag zijn diversiteit en inclusiviteit belangrijke onderdelen geworden in het bedrijfsleven. Daarbij bedoelen we niet alleen diversiteit in gender, maar ook inclusie van deels arbeidsongeschikten. Bedrijven beseffen het belang van een inclusieve werkomgeving waarin elke werknemer zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. In de juiste werkomgeving zijn werknemers gemotiveerd om harder te werken. Ze zijn productiever en de kans is kleiner dat ze het bedrijf verlaten of verzuimen. Een inclusieve werkomgeving is niet alleen gunstig voor de werknemers, maar ook voor het bedrijf omdat het leidt tot hogere winsten en betere bedrijfsresultaten.

Een arbeidsdeskundige speelt een cruciale rol spelen bij het creëren en behouden van een inclusieve werkomgeving. Bijvoorbeeld door ook deels arbeidsongeschikten te betrekken in het arbeidsproces. Hieronder volgen enkele manieren waarop een arbeidsdeskundige kan bijdragen aan een inclusieve werkomgeving.

Werven van diverse kandidaten voor een inclusieve werkomgeving

Het werven van een diverse groep werknemers is cruciaal voor het opbouwen van een inclusieve werkomgeving. Een divers personeelsbestand brengt verschillende perspectieven, ervaringen en vaardigheden met zich mee, wat kan leiden tot meer innovatie en creativiteit. Het bevordert ook een cultuur van respect en waardering voor verschillen. Dit zorgt voor een beter moreel van werknemers. Diversiteit kan betrekking hebben op gender, cultuur, maar ook op hoe je gedeeltelijk arbeidsongeschikten betrekt in het re-integratieproces.

Een arbeidsdeskundige kan waardevolle begeleiding bieden bij het aantrekken van een diverse groep kandidaten. Zij kunnen het bedrijf bijvoorbeeld helpen om functiebeschrijvingen op te stellen. Dit kan inhouden dat er inclusieve taal wordt gebruikt en dat gender- of cultuurgebonden taal wordt vermeden. Daarbij kan de nadruk worden gelegd op de vereiste vaardigheden en ervaring in plaats van op onnodige eisen. Door een duidelijkere functiebeschrijving op te stellen wordt het ook helder of je wellicht met een beperking kan solliciteren. Al dit soort zaken formuleren vereist kennis en kunde van diversiteit, belasting en belastbaarheid.

Daarnaast kan een arbeidsdeskundige het bedrijf helpen bij het inzetten van verschillende wervingsstrategieën om een breder publiek te bereiken. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen hoe ook arbeidsongeschikten voor functies in aanmerking kunnen komen.

Diversiteitstraining geven

Het aanbieden van diversiteitstraining is een belangrijke stap in de richting van een meer inclusieve werkomgeving. Een dergelijke training kan werknemers helpen zich meer bewust te worden van hun eigen vooroordelen. Daarbij cultureel competenter te worden en hun communicatievaardigheden te verbeteren. Dit kan op zijn beurt leiden tot een harmonieuzere werkplek, meer innovatie en betere bedrijfsresultaten.

Een arbeidsdeskundige kan het bedrijf helpen bij het ontwerpen en uitvoeren van een uitgebreid diversiteitstrainingsprogramma met focus op betrekken van arbeidsongeschikten.

Dit kan trainingsmodules bevatten over onderwerpen als onbewuste vooroordelen, culturele competentie en inclusieve communicatie. Zij kunnen samenwerken met het HR-team van het bedrijf. Bijvoorbeeld om trainingsmateriaal te ontwikkelen dat relevant is voor de specifieke behoeften van het bedrijf. De arbeidsdeskundige kan met name een grote rol spelen in het in kaart brengen van mogelijkheden voor arbeidsongeschikten. Ook als iemand nog niet arbeidsongeschikt is, is het prettig om te weten waar je wel en niet terecht kunt binnen een bedrijf. Dit zorgt voor preventie van buiten de boot vallen en een betere doorstroom naar andere werkplekken. Dit reduceert eventuele WGA instroom en langere doorlooptijd van arbeidsongeschiktheid in tijdens de loondoorbetalingsperiode of in de Ziektewet.

Een inclusief werkplekbeleid opstellen

Het opstellen van een inclusief werkplekbeleid is een cruciale stap in het opbouwen van een inclusieve werkomgeving. Het beleid moet de inzet van het bedrijf voor diversiteit, gelijkheid en inclusie schetsen. Richtlijnen kunnen worden gebruikt voor het gedrag van werknemers op de werkplek. Een arbeidsdeskundige kan begeleiding en ondersteuning bieden om het bedrijf te helpen een inclusief werkplekbeleid. De focus moet in lijn liggen met de waarden en doelstellingen van het bedrijf.

Specialisme arbeidsdeskundige arbeidsongeschikten

De arbeidsdeskundige is met name gefocust op het vergroten van diversiteit aan type kandidaten die kunnen worden aangenomen. Zo worden voor veel functies deels arbeidsongeschikten uitgesloten. Echter kan de arbeidsdeskundige door zijn of haar vakgebied goed inschatten hoe je deze groep toch kan betrekken in het werkproces. Daarnaast is het ook nog eens heel gunstig voor de werkgever, bijvoorbeeld door voordelen als een no-risk polis.

Beleid arbeidsongeschikten en inclusieve werkomgeving

Het beleid moet duidelijk stellen dat discriminatie tegenover arbeidsongeschikten, intimidatie en vergelding strikt verboden zijn en niet worden getolereerd. Het moet ook de gevolgen van dergelijk gedrag schetsen, waaronder disciplinaire maatregelen tot en met ontslag. Een arbeidsdeskundige kan begeleiding bieden bij het onderzoeken en behandelen van gevallen van discriminatie tegenover arbeidsongeschikten, intimidatie en vergelding op een eerlijke en consistente manier. Bijvoorbeeld door een arbeidsdeskundig onderzoek in te schakelen en objectief te wegen of iemand ook daadwerkelijk en terecht op non-actief wordt gesteld.

Maatregelsysteem

Daarnaast moet het beleid een meldingssysteem bevatten voor werknemers om incidenten van discriminatie, intimidatie en vergelding te melden. Het meldsysteem moet toegankelijk en vertrouwelijk zijn, en werknemers moeten zich op hun gemak voelen om incidenten te melden zonder angst voor vergelding. Een arbeidsdeskundige helpt bij het opzetten van een meldingssysteem en zorgt ervoor dat alle meldingen snel en grondig worden onderzocht.

Voorzieningen treffen voor een inclusieve werkomgeving

Een inclusieve werkomgeving betekent ook het voorzien in de behoeften van werknemers met een handicap of andere speciale behoeften. Een arbeidsdeskundige kan het bedrijf helpen beleid en praktijken te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de behoeften van dergelijke werknemers. Dit kan betekenen dat er ondersteunende technologie, flexibele werkafspraken en aanpassingen aan de toegankelijkheid van de werkplek worden aangeboden.

Diversiteitsaudits uitvoeren

Een diversiteitsaudit kan het bedrijf helpen vaststellen op welke gebieden het zijn inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit moet verbeteren. Een arbeidsdeskundige kan een diversiteitsaudit uitvoeren en aanbevelingen doen voor verbetering. De audit kan een evaluatie omvatten van het wervingsproces, het beleid en de procedures van het bedrijf, de opleidingsprogramma’s en de betrokkenheid van de werknemers.

De betrokkenheid van werknemers aanmoedigen

De betrokkenheid van werknemers is cruciaal voor het creëren van een inclusieve werkomgeving. Een arbeidsdeskundige kan het bedrijf helpen bij het opzetten van programma’s die de betrokkenheid van werknemers stimuleren, zoals resourcegroepen voor werknemers, diversiteitscommissies en mentorprogramma’s. Deze programma’s kunnen werknemers helpen zich gewaardeerd te voelen, hun gevoel erbij te horen te vergroten en samenwerking en teamwerk te bevorderen.

Voortgangscontrole

Een arbeidsdeskundige kan het bedrijf helpen bij het monitoren van de voortgang in het creëren van een inclusieve werkomgeving. Dit kan inhouden dat de diversiteitsmetingen van het bedrijf worden bijgehouden, dat er enquêtes onder werknemers worden gehouden om hun ervaringen te beoordelen en dat de effectiviteit van de initiatieven van het bedrijf op het gebied van diversiteit en inclusie wordt geëvalueerd.

Bij het creëren en handhaven van een inclusieve werkomgeving speelt een arbeidsdeskundige een cruciale rol. Zij helpen het bedrijf een gevarieerde pool van kandidaten aan te trekken, diversiteitstrainingen te geven, een inclusief werkplekbeleid op te stellen, aanpassingen te bieden, diversiteitsaudits uit te voeren, de betrokkenheid van werknemers aan te moedigen en de voortgang te controleren. Een inclusieve werkomgeving komt niet alleen de werknemers ten goede, maar leidt ook tot hogere winsten en betere bedrijfsresultaten. Daarom is het essentieel dat bedrijven samenwerken met arbeidsdeskundigen om een diverse en inclusieve werkplek te creëren die respect, gelijkheid en eerlijkheid bevordert.

Voordelen van een adequaat diversiteitsbeleid werkgever

Zoals aangegeven zorgt een gunstig diversiteitsbeleid niet alleen voor voordelen voor een werknemer. Door inclusie te betrekken in je bedrijfsdoelstellingen voelen werknemers zich meer gewaardeerd en zich veilig voelen. Volgens onderzoek dat is uitgevoerd in 2021 door McKinsey blijkt dit een van de belangrijkste indicatoren om verzuim te reduceren en personeel te behouden. Als je al nagaat dat een gemiddelde verzuimen 45.000 euro per jaar kost en 250 euro per dag dan is een éénmalige investering dubbel en dwars het geld waard.

Matchvermogen staat voor jouw klaar

Als je de betrokkenheid van medewerkers wilt verbeteren en een meer inclusieve werkomgeving wilt creëren, neem dan vandaag nog contact op met Matchvermogen. Ons team van arbeidsdeskundigen begeleidt jouw bedrijf en ondersteunt bij het implementeren van programma’s en initiatieven die de betrokkenheid van werknemers en diversiteit, gelijkheid en inclusie bevorderen. Neem nu contact met ons op voor meer informatie over hoe wij jouw bedrijf kunnen helpen.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid