Hoe zit een tweede spoor traject in elkaar?

Er zijn al veel artikelen geschreven over wat je gaat doen in een tweede spoor traject, maar er is nog maar weinig duidelijke informatie over hoe dit er dan in de praktijk uit ziet en waarom er bepaalde acties moeten worden ondernomen. Vragen die we vaak krijgen gaan over hoe een tweede spoor traject in elkaar zit. Dit is nog niet zo simpel te beantwoorden. Elk traject is anders. Er wordt veelal maatwerk toegepast. Toch zijn er een aantal standaard onderdelen die noodzakelijk zijn om aan de Wet Verbetering Poortwachter te voldoen als werkgever. In dit artikel geven we een impressie van de onderdelen van een tweede spoor traject vanuit het perspectief van een coach.

Onderdelen van een tweede spoor

Een tweede spoor bestaat grofweg uit 4 hoofdonderdelen die elk weer zijn onderverdeeld in subonderdelen. Elk onderdeel wordt vaak in een verschillende fase afgerond. Sommige zaken vereisen namelijk informatie of inventarisatie door de tweede spoor coach en coachee die voortkomt uit de gesprekken of onderzoek.

 • Rapporten en verslaglegging
 • Persoonsprofiel opstellen
 • Zoekprofiel
 • Coaching

Rapporteren en verslaglegging

In een tweede spoor traject moet continu bij worden bijgehouden wat er is ondernomen met de kandidaat en waarom. Dit is belangrijk om aan te tonen aan UWV wat er precies is gebeurd in het traject. Daarbij is het voor de werkgever handig om te weten wat er gaande is. Die is namelijk altijd eindverantwoordelijk voor water in een traject gebeurd.

Doorlopend noteert de coach kort wat het doel is van de gesprekken die worden gevoerd, met wie er wordt gesproken en waarom. Daarbij noteert de coach eventueel gemaakte afspraken en het vervolg er van. Wanneer is er weer een nieuwe afspraak? Wat heeft de kandidaat ondernomen? De coach houdt de antwoorden op deze vragen kort en bondig. Hoogstens enkele regels, tenzij dit echt heel relevant is. Zie hieronder enkele voorbeelden.

Voorbeeld 

Doel:
Diverse vrijwilligersinstanties gebeld om na te gaan of werknemer vrijwilligerswerk kan verrichten of werkervaring kan op doen. Via via in contact gekomen met De Nieuwe Jutter Buurtcentrum. Hier zou hij als gastheer kunnen werken. 

Afspraak: 
Werknemer gaat naar locatie van De Nieuwe Jutter Buurtcentrum om mee te draaien. 

Vervolg: 
Over zes weken is er een afspraak ingepland met werknemer om e.a. 

Intakegesprek  

Het intakegesprek wordt vaak los benoemd in de rapportage in de voortgang. Het doel van de intake is een beeld van werknemer vormen, kansen op de arbeidsmarkt, inventariseren van werknemer, doelen stellen, inventarisatie maken voor zoekprofiel, persoonsprofiel en zoekrichtingen.

Tijdens het intakegesprek vindt er een uitgebreide kennismaking plaats tussen de re-integratiecoach en de werknemer. Onderwerpen die aan bod komen tijdens dit gesprek zijn onder andere de specifieke omstandigheden van de werknemer, de motivatie, wensen en mogelijkheden. Deze fase wordt afgesloten met een intakeverslag, wat automatisch wordt opgenomen als bijlage bij de startrapportage. 

Start-, tussen en WIA/eindrapportage

Normaal gesproken wordt er naast de standaard verslaglegging ook nog een start, tussen en WIA en/of eindrapportage opgesteld. Hierin staat uitgebreidere informatie van de coach geformuleerd over de visie op het traject. Ook wordt hierin het persoonsprofiel en zoekprofiel weergegeven. In de startrapportage is er in eerste instantie vaak weinig informatie. Daarom zal nog niet alles kunnen worden ingevuld. In een tussenrapportage is vaak alles onderzocht om een zoekprofiel en persoonsprofiel op te stellen. Meestal wordt dit traject opgeleverd op circa 50% van het traject. Indien het traject eindigt wordt een afsluitrapportage opgesteld. Als het traject de WIA-aanvraag bereikt een WIA-rapportage. In elke hoofdrapportage zijn de contactmomenten, sollicitaties en de laatste visie van de coach opgenomen.

Persoonsprofiel inventariseren

Het persoonsprofiel is het profiel van de kandidaat waarmee direct inzicht wordt gegeven in wat iemand zijn affiniteiten, zijn kwaliteiten en interesses. Samen met het zoekprofiel zijn het de meest cruciale aspecten voor de rapportages. Het geeft inzicht in waarom een traject wel/niet slaagt en waar een kandidaat aan moet werken.

Kernontwikkelingen inventariseren

Het doel van kernontwikkelingen inventariseren is het maken van een verdieping in het tweede spoor traject. Aan het niet vinden van een baan kunnen bepaalde zaken ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen, een lage belastbaarheid of iets anders. Dit noemen we ‘kernontwikkelingen’. Fundamentele aspecten waar cliënten over na moeten denken als zij op zoek gaan naar werk. De coach gaat aan de slag met deze ontwikkelingen of stimuleert de kandidaat om hiermee aan de slag te gaan.

Zoekprofiel

Het zoekprofiel opstellen is van belang om een beeld te vormen van naar wat voor soort functies iemand op zoek gaat. Het is een leidraad voor de kandidaat als het gaat om het zoeken naar functies. Het zoekprofiel hebben is onderverdeeld in de volgende 3 componenten:

 1. Zoekprofielachtergrond (de globale richting om te zoeken) 
 1. Zoekrichtingen (dus concrete functies die kunnen worden onderzocht) 
 1. Hervattingsmogelijkheden (extra omschrijving over hoe de werkhervatting kan worden gestimuleerd of wat de knelpunten zijn) 

De 3 componenten vormen samen het gehele zoekprofiel. Deze zijn alle drie belangrijk om af te ronden binnen het tweede spoor re-integratietraject. Uiteraard kan het zoekprofiel veranderen tijdens het gehele traject.

Zoekprofielachtergrond en hervattingsmogelijkheden

Per rubriek in het zoekprofiel geeft de coach aan of iets uitdaging is of niet. Ook geeft de coach aan bij motivatie waarom iets een uitdaging is indien dit niet duidelijk wordt uit je verslaglegging. De coach baseert het zoekprofiel op iemand zijn CV, affiniteiten en het belastbaarheidsprofiel. Als één van beide niet aanwezig is, geeft de coach dit aan in het zoekprofiel. De coach wijzigt dan later in het traject de specifieke aspecten. Bijvoorbeeld als er een wijziging van belastbaarheid plaatsvindt en een arbeidsdeskundige een nieuwe weging afgeeft. Het kan namelijk zomaar zijn dat het zoeken naar bepaalde functies wel of juist niet meer mogelijk is.  

Zoekrichtingen

Zoekrichtingen zijn functies / functiecategorieën die je noteert op basis van het zoekprofiel (opleiding, belastbaarheid en vaardigheden enz.) De coach noteert er minimaal 3 en maximaal 5 functies. Het doel van de zoekrichtingen is om op basis van het zoekprofiel functies te duiden waar iemand de meeste kans maakt om werk te vinden. In sommige gevallen is dit niet altijd wat iemand graag wil. In andere gevallen is er bijna niets mogelijk.  

De coach noteert zoekrichtingen die passen bij de krachten- en bekwaamheden van een kandidaat. Deze houdt dus rekening met de belastbaarheid. Dit is wat iemand aan kan volgens de bedrijfsarts. Ga na of iemand een realistische kans maakt om iets te beoefenen met zijn of haar beperkingen. Hierbij is het de kunst dat je iemand mee te nemen in een proces.  

Wat er in de praktijk gebeurd

De zoekrichtingen zijn enkel voorbeelden. In de praktijk mag iemand ook naar andere functies zoeken gerelateerd aan de beschreven functies. Als een kandidaat achteraf feedback geeft dat hij zich hier niet in herkend, dan heb je de kandidaat niet meegenomen in het proces. Het doel is dus voor een tweede spoor coach om goed uitleggen wat de insteek is.

De coach stelt zichzelf de volgende vragen voor het zoekprofiel wordt ingevuld: 

 • Wat kan mijn kandidaat beoefenen met zijn of haar belastbaarheid?   
 • Wat is 65% van het loon van de maatman?
 • Wat is een uitdaging in het zoekprofiel en waarom?  (beschrijf je later bij hervattingsmogelijkheden) 
 • Ondervangt mijn motivatie eventuele vragen over het zoekprofiel? 

Extra toelichting zoekprofiel  componenten: 

 • Beroepsrichting: welke sector ga je zoeken met werknemer? 
 • Hoogste opleidingsniveau: wat is het maximale opleidingsniveau waar je naar op zoek gaat? Indien dit hoger of lager dan die van werknemer is, geef dit dan aan in de motivatie. 
 • Hoogste functieniveau: wat is het maximale functieniveau waar je naar op zoek gaat? Indien dit hoger of lager dan die van werknemer is, geef dit dan aan in de motivatie. 
 • Opleidingsniveau: opleidingsniveau van werknemer 
 • Opleidingsrichting: welke richting heeft werknemer de meeste ervaring 
 • Taal, Rijbewijs: spreekt voor zich 
 • Salaris: noteer hier het salaris naar wordt gezicht (minimaal 65% van de maatman!)  
 • Uren per dag: zie belastbaarheidsprofiel. Hoeveel uur is werknemer belastbaar?  
 • Uren per week: idem.   
 • Zoekrichtingen: zoekrichtingen van het zoekprofiel

Coaching en training

Eenmaal een persoonsprofiel en een zoekprofiel opgesteld? Dan gaat de tweede spoor coach doorlopend aan de slag met sollicitatietraining en coaching. Dit houdt in dat er verschillende modules worden aangeboden op basis van de vaardigheden van de kandidaat. Sommige kandidaten hebben moeite met brieven schrijven. Anderen met het voeren van een gesprek met de potentiële werkgever. Na de inventarisatie van het persoonsprofiel is dat helder geworden en kijkt de re-integratiecoach waar extra ondersteuning moet worden geleverd. Ook helpt de coach met jobhunting, de kandidaat voorstellen in netwerken en zorgt de coach ervoor dat de kandidaat doorlopend blijft solliciteren.

Waarom een professioneel tweede spoor bedrijf?

Als werkgever is het belangrijk om goed voor je werknemers te zorgen, zowel tijdens als na hun dienstverband. Soms kan het echter voorkomen dat een werknemer door bijvoorbeeld ziekte of een arbeidsongeval niet meer in staat is om zijn of haar huidige functie uit te voeren. In dat geval kan re-integratie in een andere functie binnen het bedrijf niet mogelijk zijn en zal er gekeken moeten worden naar een tweede spoor traject. Hierbij wordt er gezocht naar passend werk buiten het bedrijf.

Het inschakelen van een professioneel tweede spoor bedrijf kan in dit geval zeer nuttig zijn. Hieronder lees je vijf redenen waarom het kiezen van een professioneel tweede spoor bedrijf belangrijk kan zijn.

Expertise

Een professioneel tweede spoor bedrijf heeft vaak meer expertise op het gebied van re-integratie dan de werkgever zelf. Ze hebben kennis van wet- en regelgeving, ervaring met verschillende branches en situaties en hebben vaak een groot netwerk van werkgevers. Dit kan van groot belang zijn bij het vinden van passend werk voor de werknemer.

Objectiviteit

Een professioneel tweede spoor bedrijf kan objectiever naar de situatie kijken dan de werkgever zelf. Ze hebben geen persoonlijke band met de werknemer en kunnen daardoor objectief adviseren over de mogelijkheden voor re-integratie. Dit kan leiden tot betere en meer duurzame oplossingen.

Maatwerk

Een professioneel tweede spoor bedrijf kan maatwerk leveren voor de werknemer. Ze kijken naar de specifieke situatie en behoeften van de werknemer en zoeken daar passende oplossingen voor. Dit kan variëren van het vinden van een nieuwe werkplek tot het volgen van een training of opleiding.

Tijd en energie besparen

Het proces van re-integratie kan veel tijd en energie kosten voor de werkgever. Door een professioneel tweede spoor bedrijf in te schakelen, kan de werkgever deze tijd en energie besparen en zich richten op de core business. Het tweede spoor bedrijf kan het proces begeleiden en ontzorgen.

Kostenbesparing

Een professioneel tweede spoor bedrijf kan ook kostenbesparend werken. Doordat zij expertise hebben op het gebied van re-integratie, kunnen zij vaak sneller en effectiever tot een oplossing komen. Hierdoor kunnen kosten voor langdurig verzuim worden bespaard.

Kortom, het inschakelen van een professioneel tweede spoor bedrijf kan veel voordelen bieden voor zowel de werkgever als de werknemer. Het kan leiden tot betere oplossingen, tijd- en kostenbesparing en maatwerk voor de werknemer. Door samen te werken met een professioneel tweede spoor bedrijf kan de werkgever zorgen voor een passend vervolg voor de werknemer, en kan de werknemer weer aan de slag in een passende functie.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid