Bezwaar en herbeoordeling WGA naar IVA

De WIA gids voor werkgevers

Hoe kun je van een WGA naar een IVA uitkering?

Voor heel wat mensen is de UWV-beoordeling na 2 jaar ziekte onbegrijpelijk. Je hebt ernstige beperkingen, misschien wel voor altijd, maar wordt niet volledig afgekeurd. In dit artikel gaan we in op hoe UWV deze beoordeling uitvoert, in welke gevallen zij hier vanaf wijken en hoe een (ex-)werknemer of eigenrisicodrager een IVA-uitkering kan realiseren.

Hoe werkt CBBS bij de WIA, bezwaar en herbeoordeling WGA

Na twee jaar ziekte keurt UWV (ex-)werkemers en geeft UWV aan in welke mate iemand arbeidsongeschikt is. Deze beoordeling wordt gebaseerd op 4 factoren. Opleiding, loon, werkervaring en belastbaarheid.

Op basis van deze 4 factoren wordt middels een systeem van UWV (het CBBS) gekeken welke functies er theoretisch kunnen worden beoefend op de arbeidsmarkt. Kan iemand niet meer dan 65% loon verdienen met de functies die worden gevonden? Dan krijgt iemand een WIA-uitkering. Kan iemand dit wel? Dan krijgt iemand geen uitkering.

Hoe minder loon er kan worden verdiend met de gevonden functies, hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage. Voor mensen met een hoog loon zijn er relatief gezien minder functies te vinden dan voor mensen met een laag loon. Daardoor zal iemand die beperkt is met een hoog loon dan ook eerder in een hogere categorie terecht komen.

Ga voor een IVA als deze recht doet aan de situatie

Een IVA-uitkering wordt toegekend als iemand niet meer dan 20% van zijn WIA maandloon kan verdienen. Het WIA-maandloon is gebaseerd op het loon dat iemand verdiende in zijn of haar oude werk.

Daarbij is een vereiste dat iemand in de toekomst niet meer kan werken. Herstel van beperkingen moet niet of nauwelijks te verwachten zijn. Meestal wordt 5 jaar aangehouden als minimum.

Gaat er mogelijk nog herstel plaatsvinden? Dan wordt er een WGA 80-100% toegekend.

Loading

Nadelen WGA voor (ex-)werknemers

Het nadeel van een WGA ten opzichte van een IVA is dat iemand 5% minder uitkering ontvangt. Ook is hij of zij nog steeds re-integratieplichtig. Een ander groot nadeel van een WGA-uitkering ten opzichte van een IVA, is dat er geen hypotheek kan worden aangevraagd bij de bank.

Veel mensen ervaren dit als extra druk en stress en niet gunstig voor hun klachten of kwaliteit van leven. Extra belangrijk dus om de juiste beslissing te realiseren.

Nadelen voor (ex-)werkgevers

Aan de werkgeverskant zorgt een WGA-toekenning in plaats van een IVA voor een grote kostenpost. Zo dienen er voorzieningen (bij eigen beheer WGA) te worden getroffen om faillissement risico te dekken. Als een werkgever verzekerd is zal de premie worden verhoogd. Leuk feitje: ‘ook als je bij UWV verzekerd bent’. Ook dient re-integratiebegeleiding nog steeds te worden uitgevoerd. Dit terwijl iemand wellicht geheel niet meer kan werken.

Al met al, kosten die niet hoeven te worden gemaakt als er direct een IVA wordt toegekend.

Indien er een IVA wordt toegekend is er geen financiële verantwoordelijkheid meer voor een werknemer.

Voor alle partijen dus een gewin als er recht wordt gedaan aan de situatie.

Nadelen van WGA ten opzichte van een IVA uitkering op een rij

Zoals aangegeven zijn er een aantal nadelen voor zowel werknemer als werkgever als het gaat om het uitkeringstype dat wordt toegekend door UWV. Hieronder hebben we de meest belangrijke nadelen opgesomd.

Nadelen voor werkgeverNadelen voor werknemer
Hoge re-integratiekostenStress en onrust
Hoge premieafdracht aan verzekeraarGeen hypotheek aanvragen
Moeilijke re-integratiebegeleidingAfwijzing leasecontract
Onnodige voorzieningen treffen5% minder inkomen op jaarbasis

Wat kan er mis gaan bij een herbeoordeling WGA naar IVA?

Om een onderbouwing op te stellen voor een IVA-uitkering is kennis van sociaal recht, arbeidsdeskundige principes en pathologieën noodzakelijk.

Medische gegevens worden door de verzekeringsarts vastgelegd in de FML (functionele mogelijkheden lijst). Deze lijst bevat 72 onderdelen waarin draagkracht wordt vastgelegd. Het is een vertaling van medische informatie naar beperkingen.

Om hier wat over te kunnen zeggen, moet je dus begrijpen hoe medische informatie invloed heeft op beperkingen. Sommige punten wegen in de beoordeling zwaarder dan andere punten.

Na het vaststellen van de belastbaarheid gaat de arbeidsdeskundige UWV na in het CBBS welke gangbare functies te beoefenen zijn met de beperkingen en bekwaamheden.

Uiteindelijk rollen daar een aantal functies uit. Kennis van hoe de arbeidsdeskundige bepaalt of iets wel/niet kan worden geduid is dan ook nodig.

Tijdens het gehele proces van functieduiding kunnen een aantal dingen niet goed gaan. Zo kan de verzekeringsarts beperkingen verkeerd vaststellen. Of de arbeidsdeskundige UWV geeft aan dat dat er wel functies zijn om te beoefenen, terwijl dit niet het geval is. Dit kan worden veroorzaakt door een verkeerde interpretatie van de functionele mogelijkheden door de arbeidsdeskundige.

Hoe werkt bezwaar indienen?

Een bezwaarschrift start met een pro-forma bezwaar. Daarmee ontvangt de partij die het pro-forma bezwaar indient alle informatie omtrent de UWV beslissing. Dit kunnen medische stukken, zaken over de toerekening of arbeidsdeskundige informatie zijn.

Enkel de werknemer als de gemachtigde advocaat, medicus of erkend rechtshulpverlener mag medische informatie inzien. Matchvermogen is erkend rechtshulpverlener en kan daardoor in 95% zonder arts het bezwaar aantekenen. Uiteraard heeft dit ook invloed op de kosten van een bezwaarschrift.

Na het pro-forma bezwaar wordt informatie geanalyseerd. Worden er fouten geconstateerd in de beoordeling? Dan kunnen er gronden worden geformuleerd. Deze gronden vormen de basis van het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift wordt vervolgens verstuurd naar het kantoor wat staat beschreven in de brief.

Beroep indienen

Als een bezwaar ongegrond wordt verklaard kan er altijd nog beroep worden aangetekend. Gezien dit wel een stuk kostbaarder is dan een bezwaarschrift is het goed om na te denken of dit zinvol is.

Voor een beroep is het aan te raden een expert in de hand te nemen die bekend is in de rechtszaal. Mocht je het er bij laten zitten, dan is dit geen reden tot paniek.

Later kan er alsnog een herbeoordeling worden aangevraagd, blijkt dat iemand uiteindelijk toch 100% en duurzaam arbeidsongeschikt is na een bepaalde periode. Daarover later in dit artikel meer.

Net als bij het bezwaarschrift aantekenen is het belangrijk dat er zowel op arbeidsdeskundig als medisch aspect gronden worden meegestuurd.

Bespaar meer dan €100.000, – als WGA eigenrisicodrager

Als eigenrisicodrager WGA is het zo dat werknemers, ook al gaan zij uit dienst, nog steeds dienen te worden begeleid tijdens de re-integratie. In veel gevallen is er een discrepantie tussen dit gegeven en de praktijk.

Dit komt door hoe werkgevers door wetgeving tijdens de eerste twee ziektejaren worden beoordeeld op de re-integratie. De angst voor een loonsanctie van UWV leidt tot een beperkte focus op re-integratie. Echter ligt de grootste kostenpost voor eigenrisicodragers in de WGA.

Het niet inzetten van een spoor 2 traject, herbeoordelingen of inzet van specialisten kan grote financiële gevolgen hebben.

Financiële gevolgen op een rijtje

In de onderstaande tabel zijn een aantal gegevens toegevoegd ter illustratie. Uit deze berekening komt duidelijk naar voren dat de WGA-periode vele malen meer schadelast veroorzaakt dan de eerste twee ziektejaren. Tijd om actie te ondernemen dus!

Herbeoordeling aanvragen, hoe doe je dat?

Een herbeoordeling kan gemakkelijk worden aangevraagd bij UWV. Het is simpelweg een brief met gronden. Op basis van deze gronden dient duidelijk te worden waarom de aanvrager denkt dat er sprake is van een andere uitkering.

Echter is enkel een herbeoordeling aanvragen zonder gedegen onderbouwing schieten met hagel. In sommige gevallen leidt het blind aanvragen van een herbeoordeling tot een onverwachts succes. Er wordt een IVA uitkering toegekend.

Dit wordt vaak gedaan door re-integratiebedrijven die een portefeuille overnemen zonder dat zij beschikken over de juiste gegevens. Door bij elk dossier dat nieuw is binnengekomen, kan het zijn dat je een gelukstreffer hebt. Bijvoorbeeld als iemand die 80-100% WGA heeft ineens een IVA-uitkering krijgt toegekend. Helaas kan het ook de andere kant op gaan. Wij zien in de praktijk nog wel eens dat een 80-100% WGA naar een -35% gaat. Met andere woorden: geen uitkering.

Matchvermogen is geen voorstander van de bovenstaande methode. Vanwege ethische redenen, maar ook omdat het overbodig veel tijd, geld en moeite kost. Bovendien is UWV de laatste jaren steeds scherper als het gaat om dit soort praktijken.

Zonder onderbouwing wordt een herbeoordeling vaak niet meer in behandeling genomen. Er moet minimaal een grond zijn op basis waarvan een herbeoordeling wordt gebaseerd.

Wanneer wordt een herbeoordeling WGA eigenrisicodrager ingezet?

Er zijn meerdere scenario’s te bedenken wanneer het interessant is om een herbeoordeling WGA in te zetten. De eerste is als de belastbaarheid wijzigt. Als de belastbaarheid (oftewel draagkracht) van een (ex-)werknemer wijzigt klopt de beslissing van UWV wellicht niet meer.

Het doel van een herbeoordeling kan dan zijn om het arbeidsongeschiktheidspercentage door UWV opnieuw te laten vaststellen. Bijvoorbeeld naar een -35 beslissing. In dat geval ontvangt werknemer geen uitkering meer. Daardoor wordt er ook geen schade meer veroorzaakt. Een andere mogelijkheid is om een herbeoordeling aan te vragen als iemand duurzaam arbeidsongeschikt is. De uitkering die dan wordt gerealiseerd is een IVA uitkering.

Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand is uitbehandeld en er een prognose ligt die aangeeft dat er geen of nauwelijks meer verbetering te verwachten is. Een voorwaarde is wel dat iemand niet meer dan 20% van zijn sociaal verzekeringsloon kan verdienen.

Een laatste reden om een herbeoordeling aan te vragen kan zijn dat de restverdiencapaciteit van een ex-werknemer niet meer actueel is.

Stel iemand heeft een restverdiencapaciteit van 500 euro per maand volgens de laatste UWV-beslissing. Iemand verdient nu 1000 euro per maand. Een actualisatie van het arbeidsongeschiktheidspercentage kan dan nuttig zijn. Een nieuwe vaststelling van van het voldoen aan restverdiencapaciteit stimuleert mensen om meer en te blijven werken.

Als dit namelijk niet wordt voldaan aan de restverdiencapaciteit zijn er namelijk consequenties aan verbonden. Bijvoorbeeld het afzakken naar een lagere uitkeringsklasse (de VVU).

Wie vraagt de herbeoordeling WGA aan?

Een herbeoordeling kan worden aangevraagd door iedereen die is gemachtigd door de (ex-)werkgever. In de meeste gevallen is dit een arbodienst, re-integratiebureau of een bezwaar of beroepsspecialist.

De aanvrager dient uiteraard een specialisme te hebben op het gebied van eigenrisicodragerschap, Ziektewet en WGA.

Het is namelijk totaal anders dan begeleiding voeren tijdens de eerste twee ziektejaren. De belangen, en met name het financiële belang, voor werkgevers zijn enorm groot.

Een verkeerde herbeoordeling indienen kan ervoor zorgen dat er duizenden euro’s te veel worden betaald aan uitkeringen.

Herbeoordeling WGA door particulier?

Ook voor particulieren kan het zinvol zijn om een herbeoordeling aan te vragen. Door drukte bij UWV worden particulieren niet vaak automatisch opgeroepen. Ook wil UWV nog wel eens een automatische omzetting uitvoeren van de uitkering. Daardoor wordt er geen recht gedaan aan de situatie.

Als een particulier het vermoeden heeft dat hij of zij langdurig en duurzaam arbeidsongeschikt is, dan loont het vrijwel altijd om een specialist in te schakelen ter ondersteuning.

Hulp nodig bij herbeoordeling WGA naar IVA?

De beste manier om een IVA te realiseren is door een medische, zowel als een arbeidsdeskundige onderbouwing op te stellen. Samen met Matchvermogen weet u zeker dat u een goed bezwaar of herbeoordeling indient. Wij geven een transparant eerste advies terug over de slagingskans, waarna wij de volledige procedure kunnen ontzorgen. In 95% kunnen wij zonder bijkomstigheid van een arts helpen. Bijvoorbeeld met onze medisch arbeidsdeskundige. Daarmee voorkomt u hoge kosten en doet u alsnog recht aan uw situatie.

De vertrouwde boekentip

Meer lezen over dit onderwerp? Lees dan eens verder op ons blog. Daar staan veel meer artikelen over arbeidsdeskundige zaken en UWV. Ook wij leren dagelijks bij door veel te lezen. Daarom hieronder onze vertrouwde boekentip.

1# Hoe overleef ik UWV

2# Ontslagprocedure (hoe ga je in bezwaar)

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

30 gedachten over “Bezwaar en herbeoordeling WGA naar IVA”

 1. Goedemiddag,

  Ik heb sinds 2011 een Wia wga uitkering.
  Ik werk daarnaast 12 uur per week. Mijn situatie is sinds het begin ongewijzigd en kans op herstel is er niet.
  Nu is mijn vraag hoe ik wga kan omzetten in iva?

 2. Hoi Ikram,

  Ik heb je geprobeerd te bellen, maar kreeg helaas geen gehoor. Dit is geheel afhankelijk van je situatie. Als er sprake is van een duurzame klachten dan kunnen we nagaan of een IVA mogelijk is. Neem anders even nogmaals contact op. Dan kijken we nader in een kennismakingsgesprek of er kans is op IVA.

 3. Beste,

  Ik en vele duizenden lotgenoten zitten met hetzelfde probleem als Ikram !!
  Al meer dan 5 jaar wga 80 tot 100%, geen kans op herstel integendeel de klachten worden alleen maar erger, doordat je overal tegen muren oploopt en nergens terecht kan door deze belachelijke ingewikkelde wetten !!

  Ben radeloos, mede doordat mijn zware trauma’s weer op gaan spelen en die hele nare molen weer voor mij zie, wat ik helemaal niet kan gebruiken bovenop mijn bestaande zware klachten en dit Coronatijdperk !!

  Ben van mening en lijkt mij niet meer dan logisch, dat de wga na 5 jaar automatisch Iva word?!!

  De mensen die dit ondergaan hebben het al moeilijk genoeg, dat zo’n minister dat niet inziet mijns inziens schending van de mensenrechten!!!!

 4. Hoi Frank,

  Ik snap je frustratie.

  In veel gevallen kan dit ook. Echter moet er wel duurzaamheid vast worden vastgesteld.

  Als dit niet objectief kan, dan dient dit op basis van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

 5. Beste,

  ik zit sinds 2011 in de WGA en heb jaren therapie gehad. Ik ben gediagnosticeerd met bipolaire stoornis en borderline. Ik heb last van angstaanvallen en val vaak terug in depressie.
  Ik heb jaren aan de antidepressiva ( al sinds 1990) gezeten en heb daarna nog een aantal jaren lithium geslikt maar na twee lithiumvergiftigingen was ik er klaar mee en ben ik er mee gestopt. Ook heb ik jaren slaapmiddelen geslikt en nog langer oxazepam.

  In 2015 heb ik mijn laatste oproep gehad en ben ik door een extern bedrijf beoordeeld. Conclusie was dat kans op herstel nihil was. Toen ik weer in datzelfde jaar opgeroepen werd bij de keuringsarts van het UWV deelde deze mij mede dat ik volgens de onderzoeker Drs Huizinga minimaal 40 uur of meer kon werken in de week. Ik was zo ongelofelijk teleurgesteld, boos dat ik accuut ben opgestapt en gezegd dat ik er helemaal klaar mee was.

  Twee weken later kreeg ik bericht van het UWV middels een brief dat er niets verandert was in mijn situatie en dat ik dus 80-100% afgekeurd bleef !!!! Daarna in 2018 heb ik nog een formulier gehad en deze ingevuld en niks meer van gehoord.
  Het is nu 2022 en ik ben bijna 53 jaar en zit al jaren thuis. Zou ik kans hebben om in de IVA te komen of moet ik maar gewoon de rit uitzitten zoals mijn behandelaars mij hebben aangeraden om maar geen stress te krijgen en ik weer in grote depressies en zelfmoord gedachtes en slaapproblemen terechtkom.

  Mvg

 6. Geachte,

  Ik ben reeds 2,5 jaar grotendeels bedliggend en zeer beperkt in dagelijks mogelijkheden. Ik ben een herniaoperatie ondergaan echter zonder het gewenste effect. Kort gezegd, beschadigde zenuwbanen, versleten rug en nek met enorme pijnklachten. Zowel het Bredase als de st Maartenskliniek in Nijmegen heeft aangegeven dat opereren geen meerwaarde zal opleveren. Kortom worden er geen interventies meer uitgevoerd. Revalidatie gehad en fysio echter ook dit heeft niet geleid tot het gewenste effect en is ook afgesloten. Door de week ben ik meermaals hulpbehoevend in verzorging en eten. Deelnemen aan het gezin is een enorme belasting. Nu na 2,5 jaar een onveranderde situatie heb ik nu eindelijk mijn antwoord gekregen van het UWV inzake mijn wia aanvraag. 100% afgekeurd echter in de WGA??????? Eerste antwoord wat ik kreeg was dat de verzekeringsarts dat bepaald had en dat ze bij haar beslissing bleef. Je wordt dus ondanks alles gedwongen om te procederen terwijl je al genoeg ellende meemaakt. Wat een bureaucratische organisatie. Een advocaat zal hier goed geld aan gaan verdienen en de burger mag er voor betalen. Dit is de realiteit helaas.

 7. Beste Wilders,

  Dat klinkt als een zeer vervelende situatie. Heeft u inmiddels een IVA uitkering toegekend gekregen? In uw situatie denk ik dat u een goede kans maakt. Wellicht zelfs met terugwerkende kracht conform artikel 64 van de wet WIA. Zie citaat: In het elfde lid van artikel 64 is bepaald dat het recht op een uitkering op grond van deze wet niet kan worden vastgesteld over perioden gelegen voor 52 weken voorafgaand aan de dag waarop de aanvraag om een uitkering werd ingediend. Het Uwv kan voor bijzondere gevallen van de eerste zin afwijken.

  Ik hoor het graag als wij kunnen helpen.

 8. Hoi Robert,

  Wat een bizarre actie van UWV.

  Ik denk dat je met uw klachten een goede kans maakt op een IVA-uitkering. Echter zal er wel sprake moeten zijn van een medische eindsituatie. Dat betekent dat er dus geen behandelingen meer mogelijk moeten zijn voor de klachten.

 9. Geachte,

  Na 2jaar burn-out periode en een traject van burn-out protocollen in samen werking met mijn psycholoog, ben ik na 2 jaar door uwv 39% arbeidsongeschikt geacht. Ik had een hoog restverdiencapaciteit moest en ben gaan re-integreren, het gaf me veel druk en stress. Mede door de financiële situatie. Na veel solliciteren en afwijzingen en een doorzetting van ruim een half jaar is het me uit eindelijk wel gelukt. Ik kreeg een nieuwe baan. Echter werd ik na een periode van 3 weken geattendeerd in een mail dat ik niet verder mocht werken en het bedrijf niet verder met me ging, dit omdat ik beneden niveau presteerde en zij verder geen toekomstperspectief zagen binnen de organisatie voor mij. Ik heb daarna een enorme terugval gekregen. Ik moest naar meer professionele hulp en ben door een specialist samen met een psychiater onderzocht en heb de diagnose PTSS en ADD gekregen. Ik heb medicatie voorgeschreven gekregen. Ben herbeoordeeld door uwv naar 80-100 WGA 100%. Ik heb een EMDR traject gevolgd. Echter had ik de energie en de kracht niet meer om deze na 2 behandelingen verder te volbrengen. Ik kan mezelf er niet meer toe zetten, het gaat niet meer. Echter de WGA geeft mij niet de rust die ik graag wil en nodig heb. (Omdat ik wederom re-integratie plichtig ben) Ik voel op deze manier ook geen toekomstperspectief. Ik kan geen koophuis aanschaffen bijvoorbeeld. Ik ben 35 jaar. Is er kans of een mogelijkheid de WGA uitkering omgezet te krijgen naar een IVA?

 10. Hoi Simon,

  Dank voor het delen van je verhaal. Ik probeer je vraag te beantwoorden op basis van de informatie die je aanlevert.

  Een IVA wordt alleen toegekend als er sprake is van ‘duurzame beperkingen’. Dit betekent dat er geen herstelmogelijkheden meer zijn voor je beperkingen. Hebben jouw behandelaren in het reguliere circuit dit aangegeven?

  Gezien jouw leeftijd en klachten is het niet waarschijnlijk dat dit het geval is. UWV zal niet snel een IVA-uitkering toekennen, omdat je nog een heel leven voor je hebt. Echter, als je langer dan een paar jaar in de WGA 80-100% categorie zit en er vele behandelingen zijn geprobeerd kan er in redelijkheid in sommige gevallen toch een IVA worden verwezenlijkt.

  Ik denk dat het op dit op het moment lastig voor je gaat worden om een IVA te realiseren.

  Mocht je graag een intake willen met één van onze specialisten om de slagingskans verder te bekijken, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

 11. Goedenavond,
  Ik ben in 2014 ziek geworden en heb sinds 2016 WGA 80/100. 2016 in de ontkenning van mijn stoornis en beperkingen nog een poging gedaan 6-8 maanden om gedeeltelijk te werken, werd een fiasco was weer terug bij af oftewel nog dieper in de problemen. Heb een bipolaire stoornis en heb een lange behandeling en ook een groepstraject gehad, medicatie ingesteld. De behandelingen hebben bij mij helaas niets veranderd behalve meer inzicht in eigen situatie en acceptatie van mijn ziekte en beperkingen. Nu wil voor mijn eigen rust IVA aanvragen. Ik ben 44 en vraag me af of dat zin heeft? Je leest zoveel verhalen dat ik niet goed meer weet wat nu wijsheid is. Herbeoordeling aanvragen of de rit uitzitten met alle stres van dien wat mijn welzijn niet ten goede komt.

 12. Hoi Anka,

  Dank voor het stellen van je vraag. Met jouw stoornis hangt het er om of je een IVA uitkering krijgt toegekend. Dit gezien de vele variaties in beperkingen in werk die mensen ervaren. Het ligt er ook maar aan welk type bipolaire stoornis je hebt.

  Je beschrijft dat je al lang een 80-100% WGA hebt en je behandelingen niet effectief zijn geweest. Ik acht de kans op een IVA daardoor hoog. Belangrijk is dat je behandelaren aangeven, het liefst op papier, dat er sprake is van een eindsituatie.

  Mocht je hulp nodig hebben, dan kun je ook per mail contact met ons opnemen. Om een slagingskans te bepalen voeren wij altijd eerst een uitgebreid intake gesprek uit.

 13. Hoi,

  Ik zit sinds 2010 in wia 80/100. Al 3 keer geherkeurd alle 3 keer werd ik gezond verklaard, en na beroep weer 80/100..
  Gebruik fentanyl, tramadol, onderandere voor pijn..
  Inmiddels al vele behandelinfen gehad, maar niets werkt.
  De laaste diagnose is overdruksyndroom, ook persoonlijkheids stoornis met 2 vertakkingen naar b en c.. een terugkeerende depresie stoornis. En dsm 5.. daarnaast nog bekken instabiliteit, rug problemen, conversie stoornis fybriomalgie me, c,vs.. hasimoto.heb huidhoudelijke hulp, thuis begeleiding van bureau max, en moet nog onder behandeling bij andere spygiather…

  Ik krijg veel stress van uwv, omdat steeds fout gaat laaste advicaat 3 jaar geleden zei hou je verder stil… maar thuis begeleiding zegt juist ga voor iva geeft rust… maar ben zobang dat ik weer goeg gekeurd word..

 14. Beste heer/mevrouw,

  Dank voor uw reactie. Uit uw verhaal maak ik op dat u al enige tijd een WGA uitkering heeft. Ik denk dat in uw situatie een IVA uitkering een redelijke kans van slagen heeft. Dit gezien de duur van uw beperkingen en de aard van de klachten.

  Wellicht is het toch nuttig om nog eens uw rechtsbijstand te raadplegen.

 15. Beste , na einde dienstverband door reorganisatie ben ik in de ww gekomen 2014 ook in dat jaar ziektewet bij uwv en 2016 wia gekregen bij uwv , klachten waren lichamelijk kraakbeen knie weg kkmt ook niet meer terug , beide kanten scheurtje kraakbeen ring heupen en ook daar kraakbeen weg , alleen scheurtjes zouden door hechten mss wat kunnen verbeteren maar niet zeker , kraakbeen blijft weg , maar voornaamste voor de afkeur was mijn psychische klachten wat toen nog geen diagnose was gesteld wel al seroquel 50mg slikken toen , zou 2017 hergekeurd worden maar kreeg 2018 brief met omzetting wia naar loonaanvullenduitkering zonder keuring dus , in die jaren is 2018 adhd vastgesteld en dit jaar pers stoornissen van zowel paranoide stoornis als schizotypische als schizoide pers stoornis , ook ben ik in al die jaren kwa medicatie verhoogd naar 550mg seroquel terwijl 300mg staat voor een psychose , we proberen wel nog wat met behandelen maar de verwachtingen zijn laag , wat denkt u ervan wat betreft kans op iva ? Ben 47 jaar wel jaartje of 23 gewerkt maar nu dus al sinds 2014 in ruste alvast bedankt

 16. Even nog een vraag over net , zou ik nog uitgenodigd worden voor een herkeuring door het uwv of blijf ik gewoon tot aan aow in deze regeling denkt u ?

 17. Beste Rob,

  Op basis van de informatie die je aangeeft is het vrij moeilijk aan te geven welke kans je maakt. Ik ga het toch voor je proberen. Gezien je leeftijd, demografie en klachten (herstelverwachtingen) denk ik dat je een matige kans maakt. Wat belangrijk is om te weten voor ons dat is welk salaris u ongeveer verdiende. Dit klinkt misschien gek, maar UWV kijkt naar inkomensverlies. Ik heb nu even ingeschat dat u een fysiek uitvoerende functie heeft beoefend.

 18. Magazijn , rond 1800 netto ,medicatie is zwaar dus min 12 uur slapen plus rest vd dag zeer sloom , door stoornissen onmogelijk met meerdere mensen samen en depressie suicide paranoide achterdocht etc etc symptomen van cluster a welke ik alle 3 hebt , magazijn medewerker 40uur laatste 10jaar ook geen diploma,s , looop op krukken aangezien ik dus hierboven gemeld plus kruisband links eraf etc etc

 19. Beste Rob,

  Ik denk als ik dit zo lees dat je een aardige kans hebt op een IVA-uitkering. Echter moeten je doktoren wel hebben aangegeven dat je klachten niet meer veder kunnen herstellen. Wat je kunt doen is een melding verslechterde gezondheid bij UWV. Dit zal een herbeoordeling activeren. Uiteraard moet je dan wel zelfstandig alle informatie aanleveren. Mocht je ondersteuning willen, dan kun je ons uiteraard benaderen. De kosten voor ondersteuning zijn 175 euro voor een intake en 425 voor een herbeoordelings-aanvraag.

 20. Beste , bedankt voor je antwoord , ben nog wel even bezig met wat te proberen , mocht het uitbehandeld zijn weet ik dus dat ik contact met u kan opnemen , voorlopig zal ik dus nog wel in de wia blijven vermoedt ik……bedankt tot zover

 21. Hallo , weet u ook of dat het uwv mensen die al meer dan 6 jaar in de wia 80/100 zitten nog oproepen voor herkeuring ? Dus zonder werkgever en allang in de wia , alvast bedankt

 22. Beste Mino,

  In principe dient UWV te herkeuren wanneer er ontwikkelingen zijn in uw gezondheid. Als dit het geval is, dient u dit te melden aan UWV. UWV dient andersom uw situatie te monitoren (of als er sprake is van een eigenrisicodrager, de gemachtigde). Gezien UWV het erg druk heeft, kan het zijn dat mensen jaren lang niet worden opgeroepen. Het gevolg is dat sommige mensen nu al ruim 6 jaar in de WGA zitten, terwijl zij eigenlijk recht hebben op een IVA uitkering. Dus terugkomend op uw vraag. Het kan, maar in de praktijk zie je dit niet vaak gebeuren.

 23. Gevaar voor herbeoordeling is dus ook compleet uit de wia zoals veel verhalen bekend zijn , of schat u de kans zo in dat in het slechtste geval je gewoon in de 80/100 terugga indien afwijzing iva ?

 24. Stel je kan het goed af met de wia 80/100, is het dan niet te riskant om herkeuring aan te vragen aangezien er een grote kans is dat je niet meer hoeft te komen ? Alvast bedankt

 25. Dit is een reactie op meneer “Robert-John Bronswijk”.

  U maakt geen kans op IVA omdat u nog onder behandeling bent. Behandeling betekend voor het UWV ,kans op herstel en dus geen IVA. IVA maak je enkel kans op wanneer je uitbehandeld bent. Waarbij op papier staat dat je ook in de toekomst niet beter kunt worden.

 26. Hoi,

  Een vraag.. als je al 6 jaar WIA hebt. 80-100% afgekeurd.
  Kom je dan in de IVA? Niet tot weinig vooruitgang geboekt in die jaren.
  Als je dan nog steeds bij een psycholoog bent, noemen ze dat onder behandeling? Na emdr vond ik het prettig om nog gesprekken te hebben met een psycholoog. Maar daar zelf voor gekozen. Nu zijn de gesprekken veelal hetzelfde, dus wil daar eigenlijk mee stoppen. Want het kost me veel energie die gesprekken.

 27. Beste Madée,

  Dat is niet per definitie het geval. Zeker niet als je nog onder behandeling bent. UWV zal eerst het resultaat afwachten van uw behandeling hoogst waarschijnlijk, tenzij het zeer duidelijk is dat u geen duurzaam benutbare mogelijkheden heeft.

 28. Ik ben 63 jaar en heb een loon gerelateerde wga uitkering. Ik ben 80 tot 100 % afgekeurd. Ik werk er nog 9 uur bij in de week maar door longproblemen kan ik niet meer werken. Ik mis een longkwab door longkanker 5 jaar geleden. Ik heb nu longemfyseem en longfybrose erbij gekregen en heb nog weinig lucht en uithoudingsvermogen. Ik ben nu in de ziektewet voor die 9 uur werk. Ik moet nu opnieuw gekeurd worden en hoop op een iva uitkering. Hoe schat je me kans in.
  Louisa Groot

 29. Hoi Louisa,

  Dat is geheel afhankelijk van uw herstelprognose. Echter gezien uw leeftijd en behoorlijk heftige beperkingen acht ik de kans groot dat u een IVA zal krijgen.

 30. Beste, ik zit in 2e jaar ziekte. Voor 3e keer zware depressie gehad en dit keer opgenomen (na 2e suicide poging). Ik probeer te reintegreren maar merk dat ik weer wegzak, zit teveel in mijn hoofd. Zal ik blijven werken of stoppen? Het voelt beiden niet goed aan. Doorgaan met kans mezelf verder te verliezen of stoppen (zie ik als falen). Ben bijna 59jr en ben bezorgd over de toekomst, zou ik in aanmerking kunnen komen voor een WIA-uitkering denkt u na 2jr? Was projectleider maar kan dat echt niet meer invullen.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.