Inzet van arbeidsdeskundig onderzoek loondoorbetalingsverplichting

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de re-integratie van je werknemer die ziek of arbeidsongeschikt is geworden. Dit kan inhouden dat je aanpassingen op de werkplek moet aanbrengen of het takenpakket moet aanpassen aan de behoeften van de werknemer. Wanneer je als werkgever het re-integratietraject niet goed uitvoert, kan je te maken krijgen met consequenties zoals loonsancties van het UWV. Veel werkgevers weten niet wat ze vervolgens moeten doen met spoor 2 en arbeidsdeskundig onderzoek. Moet je het Spoor 2 continueren? Is het noodzakelijk om nogmaals een arbeidsdeskundige in te zetten? Wij helpen je verder met deze vraagstukken.

Wat is precies een loonsanctie en wat kost het?

Een loonsanctie kan betekenen dat een werkgever tot een jaar lang extra het loon moet doorbetalen. Dit is bovenop de eerste twee jaar loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Even uitgaande van een modaal inkomen dan komen we uit op ruim € 40.000 bruto per jaar aan loonkosten. Een behoorlijk bedrag waar je als werkgever graag liever andere dingen mee doet. Buiten de harde kosten zijn er uiteraard nog andere zaken die niet gunstig zijn voor een werkgever, zowel als een werknemer. Denk aan een verstoorde arbeidsrelatie, het in dienst moeten houden van een arbeidsongeschikte medewerker terwijl je eigenlijk iemand anders in dienst wil nemen, enzovoorts. Een behoorlijke kostenpost wat met name kleine bedrijven de kop kan kosten. Echter hoeft een loonsanctie niet een jaar lang te duren.

Gronden loonsanctie

Te late inzet van arbeidsdeskundig onderzoek of spoor 2

Loonsancties zijn bedoeld om werkgevers te stimuleren, de re-integratieverplichtingen serieus te nemen en werknemers de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om weer aan het werk te gaan. Als je je als werkgever niet aan de re-integratieverplichtingen houdt, kan het UWV zoals gezegd de loondoorbetalingsverplichting verlengen met 52 weken. Dit geldt voor mensen vast in dienst, maar ook ziek uit dienst. Als er een loonsanctie wordt opgelegd betekent dit dat je als werkgever alsnog een adequaat traject moet aanbieden aan de medewerker.

Duurt een loonsanctie altijd een jaar bij te late inzet van arbeidsdeskundig onderzoek?

Veel werkgevers denken dat zij een loonsanctie een jaar lang moeten doorbetalen. Dit is echter niet het geval! Een loonsanctie kan ook veel korter duren. Je mag, als je de tekortkomingen hebt hersteld, een loonsanctie al vanaf dag 1 van de sanctie bekorten. Op elk moment als de sanctie is ingediend mag je dus al een bekortingsverzoek indienen. Een enorm bedrag wat kan worden bespaard als de sanctie wordt bekort. Oftewel, altijd proberen!

Wet verbetering Poortwachter en adequaat re-integratietraject

De Wet Verbetering Poortwachter is een wet die je als werkgevers verplicht een actieve rol te nemen in het re-integratieproces van de werknemer die ziek of arbeidsongeschikt is geworden. Het doel van de wet is ervoor te zorgen dat je als werkgevers goed samenwerkt met je werknemer om de terugkeer van de werknemer naar het werk zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter ben je als werkgever verplicht een adequaat re-integratietraject te volgen. Dit omvat het aanstellen van een casemanager om het traject te begeleiden, het opstellen van een re-integratieplan dat is afgestemd op de behoeften van de werknemer en het bieden van passende ondersteuning en aanpassingen aan de werknemer om hem te helpen bij zijn terugkeer naar het werk.

Als werkgever moet je nauw samenwerken met je werknemer en bedrijfsarts om de vooruitgang van je werknemer te volgen en het re-integratieplan zo nodig aan te passen. Dit proces kan tot twee jaar duren, en van jou als werkgever wordt verwacht dat ze alles in het werk stellen om de terugkeer van de werknemer naar het werk gedurende deze periode te vergemakkelijken.

Indien re-integratie in het eigen werk niet lukt, dan moet je een spoor 2 opstarten. Meer over spoor 2 vind je hier. Dit traject wordt ingesteld om de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt te inventariseren. Ook volgen er concrete sollicitaties uit dit traject. Verder dienen er verslagen worden opgesteld waaruit blijkt dat er genoeg adeuate acties zijn verricht in het tweede spoor. Bijvoorbeeld stappen om iemand meer arbeidsmobiel te maken, sollicitaties en/of marktverkenningen.

Het niet voldoen aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter kan gevolgen hebben zoals loonsancties van het UWV en mogelijke juridische stappen van de werknemer. Daarom is het van essentieel belang dat je als werkgever je aan de wettelijke verplichtingen houdt en een actieve rol speelt in het re-integratieproces van je zieke of arbeidsongeschikte werknemer.

Welke sanctiegronden zijn er onder andere?

UWV let zoals aangegeven op meerdere zaken omtrent de re-integratieverplichtingen van een werkgever. Het is met name belangrijk dat je een onderbouwing paraat hebt. Waarom heb je spoor 2 niet ingezet? Waarom heb je het eigen werk afgeschreven? Dit soort zaken worden vaak door externe specialisten, zoals arbeidsdeskundigen vastgelegd. De meest voorkomende grond voor een sanctie is het te laat inzetten van spoor 2, of het niet juist afschrijven van mogelijkheden voor ander werk intern (bron: kwantitatieve cijfers UWV).

Andere gronden voor loonsancties zijn:

  • Te laat inzetten spoor 2
  • Geen arbeidsdeskundige onderbouwing re-integratiemogelijkheden intern bij de organisatie
  • Een niet adequaat spoor 2 traject (inhoud is niet voldoende onderbouwd)
  • Niet adequate medische begeleiding (bedrijfsarts heeft adviezen niet goed geformuleerd)

Inzet van arbeidsdeskundig onderzoek en spoor 2 voor bekorting


Wanneer je een sanctie hebt ontvangen op gebied van spoor 2 of arbeidsdeskundig onderzoek van het UWV is het de zaak om eerst na te gaan of je überhaupt de loonsanctie kan bekorten. Als er sprake is van gebrek aan onderbouwing is het allereerst raadzaam deze eerst te laten opstellen. Je kunt dit met terugwerkende kracht doen, waardoor je met deze onderbouwing kunt aantonen dat er geen kansen zijn gemist. Soms is dit heel lastig of snijd je jezelf in de vingers. Op basis van onderzoek kan ook blijken dat je daadwerkelijk echt kansen hebt gemist. Dan moet je de gehele loonsanctie dan ook uitzitten. In andere gevallen kan er al voor het einde van de duur van een loonsanctie worden gekeken of deze kan worden bekort.

Arbeidsdeskundige gebruiken voor loonsanctiebekorting

Met een arbeidsdeskundig onderzoek wordt de gezondheid en werk gerelateerde beperkingen van de werknemer in kaart gebracht. Deze informatie kan worden gebruikt om een re-integratieplan op te stellen dat is afgestemd op de behoeften van de werknemer en om vast te stellen welke aanpassingen of ondersteuning nodig zijn. De arbeidsdeskundige kan ook vaststellen of er met terugwerkende kracht mogelijkheden zijn gemist. Op die manier kun je bij UWV aantonen dat er geen kansen zijn gemist en daardoor de loonsanctie bekorten. Je kunt voor dit onderzoek samenwerken met een bedrijfsarts en zijn bevindingen gebruiken om de arbeidsdeskundige bevindingen te onderbouwen.

Voorbeeld bekorting spoor 1b (ander werk intern) sanctie

Stel je hebt geen spoor 1b onderbouwing opgesteld tijdens de eerste twee jaar ziekte. Dit betreft onderzoek naar ander werk intern. Echter is er wel belastbaarheid die periode beschikbaar. Door met terugwerkende kracht te kijken wat mogelijkheden waren in het verleden kun je alsnog een onderbouwing opstellen. Als blijkt dat er toen al geen mogelijkheden waren voor arbeid, dan kun je de loonsanctie op dit vlak bekorten. Je hebt immers aangetoond dat er geen kansen zijn gemist.

Te laat opstarten spoor 2

Voor het niet inzetten van spoor 2 of het te laat inzetten van spoor 2 is het bekorten van een loonsanctie een lastiger verhaal. Hoe ga je aantonen dat je in de periode dat je het spoor 2 niet hebt ingezet geen kansen hebt gemist? Je moet op basis van de medische context uitsluiten dat iemand geen kans had op een baan. Echter is er maar één grond om af te zien van een spoor 2, en dat is GBM (geen benutbare mogelijkheden). Het komt dus aan op het verhaal aannemelijk maken dat er geen kansen zijn gemist. Volgens jurisprudentie gaat de rechtbank hier eigenlijk nooit mee akkoord als hier een beroepszaak van wordt gemaakt. Ook UWV gaat hier nooit mee akkoord in een bezwaarzaak. Het komt dus vaak aan op de periode dat het traject niet is opgestart alsnog inhalen.

Niet adequaat spoor 2 traject

Het spoor 2 traject bevat onder meer diepgaande beoordeling van de behoeften van de werknemer en kan beroepsopleiding, begeleiding en andere ondersteunende diensten omvatten.

Er zijn een aantal standaard onderdelen die goed moeten worden ingericht in een spoor 2 traject. Onder andere het opstellen van een onderbouwd zoekprofiel, zoekrichtingen en het maken van het persoonsprofiel. Het niet goed onderbouwen van bepaalde zaken kan eveneens een loonsanctie tot gevolg hebben. Heeft iemand beperkingen voor klantcontact, maar wordt er in het spoor 2 toch gekeken naar functies met klantcontact? Dan vindt UWV hier wat van. UWV geeft dan aan in de loonsanctie dat er kansen zijn gemist doordat er naar de verkeerde beroepen is gekeken.

De reden dat er wordt gekeken naar dezelfde type functies als waar beperkingen voor worden geduid kan meerdere redenen hebben. Soms zit de nuance in de werkplek. Je kunt je voorstellen dat als een receptionist bij een klein bedrijf in een rustig bejaardentehuis wellicht minder in aanraking komt met klanten dan bij een groot bedrijf in een drukke winkelstraat. Als dit niet goed is onderbouwd dan scheert UWV de situatie over één kant. Ze pakken een globale functie-inschatting en geven al snel aan dat de functie niet passend zou zijn. Misschien ook wel logisch als er geen onderbouwing is gegeven. Helaas zien we dit nog al te vaak gebeuren als we sanctiedossiers van UWV onder handen krijgen. In deze situatie kun je er dus nog wat van maken als je een onderbouwing kunt geven. Kun je geen argumentatie geven waarom je bepaalde acties hebt uitgevoerd? Dan is er een grote kans dat de sanctie doorloopt.

Twijfel inzet van arbeidsdeskundig onderzoek en spoor 2? Raadpleeg een bezwaarspecialist UWV

Heb je twijfel over de acties die zijn ondernomen binnen de re-integratie? Met een bezwaarspecialist van Matchvermogen denken we graag met je mee over de mogelijkheden. Wij helpen je met het zoeken naar mogelijke sanctie en of bekortingsgronden. We analyseren het gehele dossier en zorgen ervoor dat alles goed is dichtgetimmerd. Daarmee weet je zeker dat een dossier goed op poten wordt gezet.

De voordelen inzet van arbeidsdeskundig onderzoek en spoor 2

Voorkomen is beter dan genezen! Een succesvolle re-integratie kan voor zowel jou als werkgevers als je werknemer veel voordelen opleveren (direct en indirect). Als werkgever is een gezond en productief personeelsbestand essentieel voor het succes van het bedrijf. Door de terugkeer naar het werk van een zieke of gehandicapte werknemer te vergemakkelijken, kunnen je het moreel en de productiviteit op de werkplek verbeteren.

Bovendien kan een succesvolle re-integratie je helpen de financiële gevolgen van loonsancties van het UWV te voorkomen zoals beschreven in dit artikel. Door aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter te voldoen en je werknemer adequaat te ondersteunen, kun je het risico verkleinen dat je wordt geconfronteerd met loonsancties en mogelijke rechtszaken.

Effecten van loonsancties op werknemers

Voor je werknemers kan een succesvolle re-integratie aanzienlijke gevolgen hebben voor hun levenskwaliteit. Werkhervatting kan een gevoel van zin en voldoening geven en kan ook helpen hun financiële situatie te verbeteren. Door samen een re-integratieplan op te stellen dat is afgestemd op de behoeften van je werknemer, kunnen ze de steun en aanpassingen krijgen die ze nodig hebben om met succes terug te keren op het werk.

Al met al kan een succesvolle re-integratie zowel werkgevers als werknemers veel voordelen opleveren. Door samen te werken aan een re-integratieplan dat is afgestemd op de beperkingen van de werknemer, kan de gezondheid en productiviteit van het personeel verbeterd worden en tegelijkertijd de financiële gevolgen van loonsancties van het UWV voorkomen.

Checklist loonsanctiebekorten

Gebruik de onderstaande checklist om na te gaan of je een loonsanctie kunt bekorten. Heb je alles met ‘Ja’ beantwoord? Dan kan er hoe dan ook een bekorting worden ingediend. Twijfel? Stuur ons dan een mail met meer informatie voor een vrijblijvende check-up.

  1. Heb je het tweede spoor traject te laat ingezet?
  2. Minder dan 6 maanden?
  3. Was het tweede spoor traject adequaat?
  4. Zijn alle mogelijkheden intern bij de organisatie adequaat onderzocht?
Loading

Meer hulp nodig?

Hulp nodig van een specialist? Wij zijn erkend rechtshulpverlener UWV en arbeidsdeskundig specialist. Om die reden kunnen we adequate hulp aanbieden om loonsancties te bekorten. Voor meer informatie over bekortingen op loonsancties kun je ‘hier‘ terecht. Neem vrijblijvend contact op voor een aantal praktische adviezen. We helpen je graag verder!

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid