Soorten arbeidsdeskundige onderzoeken. Welke zijn er?

Het arbeidsdeskundig vak heeft zich in razend tempo geprofessionaliseerd. De arbeidsdeskundige speelt niet alleen meer een rol in de eerste twee ziektejaren. Er zijn de afgelopen jaren verschillende soorten arbeidsdeskundige onderzoeken ontwikkeld. Ook in letselschadezaken, bij AOV, loonwaarde onderzoeken en complexe casuïstiek kan een arbeidsdeskundige tegenwoordig worden ingeschakeld. In dit artikel stippen we kort elk onderzoek aan. We geven een indruk van de rol van de arbeidsdeskundige is per onderzoek.

Waarom een arbeidsdeskundige inschakelen?

Voor we ingaan op de soorten arbeidsdeskundige onderzoeken is het goed om te weten waarom je een arbeidsdeskundige kan inschakelen. Wat voor kennis heeft deze specialist in huis? Wanneer schakel je deze deskundige in en waarom?

Specialist op gebied van belasting en belastbaarheid

De arbeidsdeskundige is een specialist die verstand heeft van belasting en belastbaarheid. Met andere woorden van draagkracht en draaglast. Hij kijkt of iemand met zijn draagkracht bepaalde draaglasten kan dragen. Dit in vergelijking met zijn of haar werk.

Stel dat een arts aangeeft dat iemand niet meer dan 5 kg kan tillen. De arbeidsdeskundige kijkt dan vervolgens in welke mate dit voorkomt in het werk. Als het werk meer dan 5 kg tillen vereist dan ontstaat er een knelpunt. Grofweg kijkt en beoordeelt de arbeidsdeskundige zowel in een Ziektewet, WGA, AOV of in een haalbaarheidsonderzoek op deze manier naar arbeidsongeschiktheid. Later in dit artikel specificeren we de verschillen tussen de soorten arbeidsdeskundige onderzoeken.

Specialist regel- en wetgeving Poortwachter, Ziektewet en WGA

Een arbeidsdeskundige wordt in eerste instantie opgeleid om de arbeidsongeschiktheid van mensen binnen de Wet Verbetering Poortwachter te beoordelen. Daarom kent hij deze wet door en door. Echter heeft een arbeidsdeskundige ook kennis op gebied van de WGA. Dit is de uitkeringsperiode na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Dit is nodig om mensen goed te informeren over wat er kan gebeuren na een verzuimtraject. Deze kennis komt ook van pas bij letselschade onderzoeken. Het kan namelijk voorkomen dat iemand in een letselschadetraject ook een werkgever heeft.

Soorten arbeidsdeskundige onderzoeken

Arbeidsdeskundig onderzoek Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

De arbeidsdeskundige kijkt in het Poortwachteronderzoek samen met de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts welke functies er met een bepaalde belastbaarheid kunnen worden uitgevoerd. Met andere woorden, er wordt gekeken of de oorspronkelijke functie van de werknemer nog passend is. Daarna wordt onderzocht of deze functie passend kan worden gemaakt. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en dient er te worden gezocht naar functies buiten het eigen werk. Daarvoor wordt een tweede spoor traject ingeschakeld. De arbeidsdeskundige helpt met zijn analyse, een UWV-proof rapport en met een bruikbaar re-integratieadvies.

UWV-proof, sancties voorkomen en met een menselijke maat

 • Voldoen aan Wet Verbetering Poortwachter
 • Meer dan alleen een arbeidsdeskundig advies
 • Persoonlijk, maar pragmatisch

Vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek 0-6 maanden (WVP)

In veel gevallen wordt een arbeidsdeskundig onderzoek te laat ingezet. Daardoor worden onnodig veel loonsancties opgelegd en kosten gemaakt. Indien er al vroeg sprake is van geen benutbare mogelijkheden of marginale mogelijkheden kunnen kan een vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek van meerwaarde zijn. Een vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek geeft meer inzicht in de re-integratiemogelijkheden en eventueel al op de inzet van spoor twee. Ben je benieuwd of een vervroegd arbeidsdeskundig onderzoek zinvol is? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Voorkom loonsancties en start direct met re-integratie

 • Loonwaarde advies
 • Herplaatsingsmogelijkheden werknemer
 • Werkplek advies
 • Verzuimpreventie advies

Arbeidsdeskundig Pre Advies

Een arbeidsdeskundig preadvies is een speciaal arbeidsdeskundig advies voor onderwijsinstanties. Het kan vanaf 10 tot 13 maanden verzuim worden ingezet. Het advies dat uit het onderzoek volgt is, bedoelt om WGA instroom te voorkomen en re-integratie van een medewerker te stimuleren. Daarnaast wordt er een situatieschets gemaakt van de financiële consequenties voor werknemer en werkgever. Daarmee is het naast houvast een stok achter de deur en een tool voor bewustwording van de medewerker. Het onderzoek wordt volledig vergoed door het participatiefonds. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

WGA risico en doorlooptijd reduceren

 • Tot 100% vergoed uit het participatiefonds
 • Voorkomen van WGA risico
 • Vergroten loonwaardige activiteiten werknemer

Arbeidsdeskundig onderzoek eigenrisicodragers WGA en de Ziektewet

Naast arbeidsdeskundige onderzoeken tijdens de Wet Verbetering Poortwachter opereert een arbeidsdeskundige ook tijdens de WGA-begeleiding en in de Ziektewet. Met deze onderzoeken en adviezen zorg je voor houvast grip op de re-integratie van je (ex-)medewerkers en voldoe je aan de UWV-beoordelingskaders.

Arbeidsdeskundig onderzoek Ziektewet

Tijdens het gebruikelijke arbeidsdeskundig onderzoek ligt de focus op het onderzoeken van de arbeidsmogelijkheden in spoor 1a (eigen werk), spoor 1b (ander werk) en spoor 2 (werk buiten de eigen werkgever). Dit is bij een Ziektewet dossier niet anders. Bij de Ziektewet een goede afdichting van spoor 1b xtra belagrijk. UWV verlangt namelijk dat ook spoor 1 (het laatste werk bij de ex-werkgever) wordt onderzocht.

Onderzoek nodig door ervaren Ziektewet arbeidsdeskundige?

Naast een poortwachter-proof onderzoek verzorgen we een compleet advies over re-integratiemogelijkheden en lossen we ook het complexe vraagstuk van spoor 1 re-integratie voor je op. Daarnaast geven we een inventarisatie op het gebied van werkplekaanpassingen, kijken we naar het sanctierisico en geven we je op aanvraag een WGA-risico inschatting.

 • WGA-risicoprofiel
 • Sanctieprofiel
 • Loonwaarde advies
 • Eerste en tweede spoor advies
 • Advies over werkplekaanpassingen

Arbeidsdeskundig onderzoek WGA

Tijdens de WGA dient er net als tijdens de eerst 104 weken ziekteverzuim goed te worden gekeken naar de arbeidsmogelijkheden van een werknemer. Dit is een plicht van de eigenrisicodrager WGA. Daarnaast is het uiterst belangrijk om de juistheid van het arbeidsongeschiktheidspercentage te monitoren. Dit kan schadelast reduceren en zorgt ervoor dat de beschikking van het UWV recht doet aan de situatie van de werknemer. Met het arbeidsdeskundig onderzoek WGA wordt er samen met de werknemer naar mogelijkheden gekeken op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er een duidelijk zoekprofiel opgesteld dat kan worden gebruikt door een derde spoor begeleider. Op deze manier kan er gerichter worden gezocht naar functies, wat tot sneller en een beter resultaat zal leiden.

Inzicht in herbeoordelingsmomenten?

 • Duidelijk re-integratieadvies aan de werkgever en de werknemer
 • Zoekprofiel werknemer
 • Herbeoordelingsadvies werkgever

Arbeidsdeskundig onderzoek Letselschade

Letselschadezaken zijn complex. Alleen door objectieve analyse kan er een doorbraak worden gemaakt in een zaak. Een arbeidsdeskundig onderzoek letselschade voorziet een dergelijke beoordeling. Samen met de cliënt, verzekeraar, arts of een advocaat wordt gekeken naar de functionele mogelijkheden van een cliënt. Deze functionele mogelijkheden vertaalt de arbeidsdeskundige vervolgens naar huidig werk of werk dat in de toekomst plaatsvindt. Op deze manier kunnen we vaststellen hoeveel iemand op basis van zijn letselschade arbeidsongeschikt is geraakt. Door dit objectieve onderzoek komt er schot in een letselschadezaak. Daarmee worden onnodige kosten en emotioneel leed voorkomen.

Objectiviteit en inzicht

 • Voorkomen van langdurige letselschade zaken
 • Objectiviteit in dossier
 • Loopbaananalyse voor definitieve schadeberekening (Would be)

Arbeidsdeskundig onderzoek (AOV)

Een AOV onderzoek door een arbeidsdeskundige heeft niet met wet- en regelgeving te maken. Wel is er sprake van een verzekeringspolis waarin bepaalde bepalingen en polisvoorwaarden zijn opgenomen. De arbeidsdeskundige toetst wat een ondernemer wel en niet meer kan met de beperkingen in relatie tot de werkzaamheden die hij uitvoerde. Dit baseert de arbeidsdeskundige op de beperkingen die een medisch adviseur afgeeft. Ook speelt de arbeidsdeskundige nog wel eens een rol in de verdere begeleiding van de ondernemer.

Eerlijke beoordeling van ondernemers

 • Vaststellen arbeidsongeschiktheidspercentage ondernemer
 • Extra adviezen over re-integratiemogelijkheden

Loonwaarde onderzoek

Een arbeidsdeskundig loonwaarde onderzoek wordt opgestart als er twijfel is over de loonwaarde van een cliënt. Dit onderzoek wordt standaard geïntegreerd in onze Poortwachter, WGA en Ziektewet onderzoeken. Daarnaast kan dit onderzoek worden ingezet om de loonwaarde te bepalen van cliënten met een Wajong-uitkering of die onder het doelgroepregister vallen. Met behulp van het loonwaarde onderzoek kan eerlijk en transparant worden onderzocht hoe loonwaardig iemand is. Daarmee wordt discussie voorkomen en wordt er recht gedaan aan de situatie.

Recht aan de situatie

 • Ken eerlijke beloning toe aan prestaties van een medewerker
 • Geschikt voor WGA, WAJONG, Ziektewet en Wet Verbetering Poortwachter

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd om de mogelijkheden in spoor 2 of 3 vast te stellen. In sommige gevallen heeft het geen zin om een onderzoek op te starten. Dit kan een kosten- en baten technische overweging zijn of omdat iemand simpelweg geen mogelijkheden heeft op de arbeidsmarkt. Tijdens het haalbaaronderzoek krijg je duidelijk terug waar de mogelijkheden van een werknemer liggen en/of een tweede of derde spoor activeren zinvol is.

Bespaar kosten door inzicht

 • Haalbaarheid onderzoeken spoor 2
 • Kosten- en batenanalyse
 • WGA risico-inschatting

Hoe werkt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek werkt over het algemeen in de letselschade, bij AOV en voor andere ook de ander reeds benoemde onderzoeken vrijwel altijd hetzelfde.

Gesprek betrokkenen

Om een goed beeld te krijgen van de situatie voert de arbeidsdeskundige een gesprek met de (ex)werkgever en de (ex)werknemer. Er kan in overleg uiteraard ook worden gekozen voor een driegesprek. Tijdens deze gesprekken worden zaken geïnventariseerd, zoals: werknemersgegevens, de belasting in de functie en de visie van de betrokkenen.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit het analyseren van de taken van werknemer, functies binnen het bedrijf en het vinden van een match voor de werknemer op de arbeidsmarkt. Het onderzoek kan plaatsvinden op de werkplek, maar ook bij een werknemer thuis. Afhankelijk van de situatie wordt besproken wat noodzakelijk is om een gedegen onderzoek uit te voeren.

Onderzoeksrapportage en advies

Het arbeidsdeskundig advies wordt ongeveer binnen 7 werkdagen afgerond, zodat de re-integratie snel op de juiste manier wordt gecontinueerd. Het rapport bevat loonwaarde-advies, advies over spoor 1a, 1b en het inzetten van een tweede spoor. In het geval van AOV worden er buiten regel- en wetgeving oplossingen aangedragen voor re-integratie.

Sprake van spoor 2 of spoor 3?

Indien er een derde of tweede spoor moet worden ingeschakeld, dan kunnen wij dit voor (ex-)werkgevers verzorgen. Voor complexe verzuimcasussen of specialistische trajecten verwijzen we je graag door naar een van onze partners. Het belangrijkste is dat de cliënt en u krijgt wat hij of zij nodig heeft. Onze arbeidsdeskundige helpt daarbij.

Wat kan een arbeidsdeskundige nog meer?

Matchvermogen biedt innovatieve dienstverlening aan waardoor er betere verzuimoplossingen worden gecreëerd en doorlooptijd wordt verkort. Wij richten ons op inzicht in risico’s en kansen voor alle betrokkenen. Dit doen we door gebruik te maken van evidence based practice, data en wetenschappelijk onderzoek.

Inkomstenscenario’s.

Financiële scenario’s worden voor cliënten in kaart gebracht. Door bewustwording van toekomstscenario’s kunnen betere keuzes worden gemaakt wat leidt tot doorlooptijdverkorting.

WGA risico

In het arbeidsdeskundig rapport is een bijlage opgenomen met het WGA-risico. Dit risico kunt u gebruiken voor uw voorzieningenberekening of co-financiering. Deze scan is tot 95% betrouwbaar en daarmee een goede graadmeter voor langdurig verzuim.

Arbeidsmobiliteit & Matchkans

Arbeidsmobiliteit wordt geïnventariseerd om verbeterpunten in spoor 2 zo snel mogelijk aan te pakken. Ook analyseren we persoonstypen en kansen op de arbeidsmarkt.

Kwalitatief en snel arbeidsdeskundig onderzoek

In dit artikel hebben we alle soorten arbeidsdeskundige onderzoeken besproken. Matchvermogen helpt je verder met een arbeidsdeskundig onderzoek in het kader van de Wet Verbetering poortwachter, WGA of de Ziektewet. Ook helpen we ondernemers en slachtoffers van letselschade om een passend arbeidsongeschiktheidspercentage vast te stellen. Ben je op zoek naar een betrouwbare arbeidsdeskundige die je verder helpt dan alleen het uitvoeren van een onderzoek? Laat ons je bestaan en ontdek onze dienstverlening en resultaten.

 • Al vanaf € 795, – arbeidsdeskundig onderzoek
 • Geregistreerde arbeidsdeskundigen
 • Tot 100% vergoed van uw verzekeraar of vanuit het participatiefonds
 • Diverse extra scans: mobiliteitscan, WGA-risicoscan en Matchkans
 • Snelle doorschakeling naar tweede of derde spoor

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid